Mondo International Academy

Paralelné & Double-degree štúdium

Paralelné & Double-degree štúdium je určené pre študentov a absolventov vysokých škôl.

Možnosti prijatia na paralelné a double-degree štúdium: 

  • Ak už študujete na vysokej škole alebo univerzite a chcete sa súčasne vzdelávať v ďalšej oblasti, môžete požiadať o Paralelné štúdium.
  • Ak už študujete niektorý z programov a chcete súčasne začať študovať ďalší študijný program, môžete požiadať o Double-degree štúdium.

Pre bývalých študentov vysokých škôl a univerzít sa určuje rozsah, v akom sa vykonávajú dodatočné skúšky na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia a absolvovaných predmetov. Pre posúdenie potrebnosti dodatočných skúšok sa vyžaduje  vysvedčenie alebo výpis skúšok zo študijného oddelenia vysokej školy alebo univerzity.

Študenti v poslednom ročníku magisterského štúdia majú možnosť odovzdať diplomovú prácu o rok neskôr.

Výhody štúdia:

  • Možnosť rozvíjať dosiahnuté domáce akademické úspechy na medzinárodnej úrovni s možnosťou pokračovať v ďalšom štúdiu.
  • Študenti si môžu vybrať z rôznych foriem štúdia.
  • Individuálna forma štúdia.
  • Flexibilný študijný plán.
  • Uznávanie skúšok z predchádzajúceho štúdia.
  • Praktické skúšky.

Chýbajúce skúšky môžete absolvovať formou, ktorú si zvolíte: prezenčnou, konzultačnou, online alebo individuálnou formou. Bližšie o formách štúdia štúdia tu.

Mondo International Academy is a modern and innovative academy.

 

Príklady skúšok pre študentov jednotlivých fakúlt:

Právo:

Za skúšku sa môže považovať aj osobná účasť na súdnom pojednávaní a následná analýza, opis skutkového stavu a odôvodnenia rozsudku súdu, poprípade návrhu výsledku v prípade, že prípad sa v deň konania neuzatvoril. Súdny proces by sa mal dotýkať tematického okruhu štúdia (uviesť číslo konania).

Ekonómia:

Skúška sa určuje na základe dosiahnutých študijných výsledkov, prípadne dosiahnutej praxe individuálne.

Verejná správa, verejná politika a medzinárodné vzťahy:

Za skúšku sa môže považovať účasť na parlamentnom zasadnutí alebo na výbore (v prípade, že bol verejný). Študent charakterizuje tému a vyjadrí sa k priebehu alebo k výsledku rokovania.

Sociálna práca:

Za skúšku sa môže považovať účasť na terénnej práci alebo v zariadeniach sociálnych služieb. Študent charakterizuje projekt, prácu,  na ktorej sa zúčastnil a predpokladaný výsledok v prípade ukončenia projektu alebo dosiahnutý výsledok za čas, ktorý sa tejto práci aktívne venoval.