Mondo International Academy

Doktorandské

štúdium

Ph.D, DBA

Doktorandské štúdium Ph.D, DBA  sú akademické programy s medzinárodnou akreditáciou. Poslaním Mondo International Academy je, zbližovať ľudí, ktorí majú záujem o vyššiu kvalifikáciu, záujem o postgraduálne štúdia, vedecký výskum, konzultácie a o ďalšie súvisiace činnosti.

Výhody štúdia:

Výhodou doktorandského štúdia Ph.D. a DBA na Mondo International Academy je možnosť výberu poskytovateľa štúdia a študijného programu, pričom študijné programy je možné absolvovať v rámci svojej profesijnej špecializácie v nasledovných odboroch……kliknite sem…

Študenti Ph.D, DBA sa po obdržaní diplomu s Apostilou môžu pripojiť k sieti New York Academy of Sciences (s certifikátom) v prípade, že nepracujú v akademickej oblasti, ale ako Postdoctoral špecialista v obore výskumu.

Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä zo samoštúdia, konzultácií a individuálneho štúdia literatúry s cieľom získať teoretické a metodologické predpoklady pre spracovanie dizertačnej práce.

Štúdium sa realizuje pod vedením školiteľa a ukončuje sa odovzdaním dizertačnej práce. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej vedeckej a výskumnej práce študenta doktorandského štúdia, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.

 

Doktorandské štúdium Ph.D, DBA

Program DBA predstavuje najvyšší stupeň manažérskeho vzdelania a je určený predovšetkým skúseným manažérom na vyššom stupni riadenia s niekoľkoročnou manažérskou praxou. Program DBA je profesionálny ekvivalent akademického titulu Ph.D (doktor filozofie), ale navrhnutý špeciálne pre účastníkov, ktorí chcú do podnikov vniesť moderné poznatky na základe vlastného výskumu. Účastníkom sa poskytuje príležitosť na posilnenie ich profesionálnej schopnosti na pokročilej úrovni prostredníctvom štúdia – voliteľných modulov.  DBA vám pomôže spoznať techniky vedeckého výskumu a ich aplikovateľnosti v praxi.  DBA poskytne zúročenie akademických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Tento druh vzdelávania sa zameriava na rozvoj individuálnych schopností účastníkov a prostredníctvom nich na zvyšovanie schopností, praxe a výskumu, čím podporia rozvoj vlastného pracoviska, alebo podniku.

Doktorandské štúdium a projekty súvisiace so štúdiom sú šité na mieru a odzrkadľujú individuálne potreby a záujmy organizácie.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Študenti majú možnosť si vybrať konferencie na: https://www.worldconferencealerts.com/

Doktorandské programy

Ph.D. Philosophy Doctor

PhD doctor of philosophy

DBA Doctor of Business Administration

DBA Doctor of Business Administration - Mondo International Academy

Články Doktorandov

Become a part of it

EU Erasmus+ - Mondo International Academy