Mondo International Academy

DBA

Doctor of Business Administration 

 

Doktorandské štúdium DBA Doctor of Business Administration

DBA zvyšuje študentom ich akademické vedomosti v medzinárodnom flexibilnom prostredí.

 Študenti v rámci štúdia DBA vypracovávajú manažérsky výskum s praktickými výskumnými otázkami (môže sa jednať o konkrétny problém z ich pracovného prostredia). Výskum je založený na dôkazoch nie na hypotézach ako pri Ph.D štúdiu.

Tento typ štúdia je vhodný pre tých, ktorí chcú zmeniť spôsob, akým sa rozvíja ich odborná prax a špecializácia.

Výhody DBA štúdia:

Jednou z najväčších výhod štúdia DBA je praktický výstup štúdia. Pri spracovaní záverečnej práce majú študenti často možnosť prístupu k údajom v podnikoch. Tieto údaje sú často chránené a niekedy ich nie je možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu spoločností. DBA študenti naopak, často potrebujú budovať svoju databázu od nuly, napríklad prostredníctvom online prieskumu alebo zhromažďovaním, kódovaním a spracovaním verejne dostupných údajov.

Výskumný projekt zabezpečuje príležitosť kriticky zhodnotiť poznatky, na praktickom príklade,  ktoré študenti doteraz získali počas podnikania alebo v zamestnaní.

Motivačný faktor štúdia:

DBA študenti, sa menej sústreďujú na rozširovanie existujúcich teórií. Namiesto toho je pre nich veľkým prínosom kombinácia výskumu s konkrétnymi obchodnými problémami. Ich východiskovým bodom môže byť napríklad obchodný problém zo strany spoločností a dizertačná práca DBA môže vytvoriť model, ktorý ho vysvetľuje a rieši.

Prejsť na

PhD doctor of philosophy
Doktorát DBA Doctor of Business Administration

Podmienky štúdia:

 • absolvovanie štyroch skúšok
 • publikačná činnosť
 • obhajoba dizertačnej práce
 • príprava dizertačnej práce DBA

Študent DBA programu bude mať k dispozícii odborné a profesionálne poradenstvo od odborníkov a skúsených pracovníkov našej inštitúcie.

Odborníci sú študentom k dispozícií v nasledujúcich oblastiach:

 • účtovníctve,
 • podnikanie,
 • ekonomike,
 • financiách,
 • rozvoji a riadení ľudských zdrojov,
 • práve,
 • manažmente,
 • marketingu,
 • podnikových informačných systémov,
 • informačných technológii,
 • počítačovej vedy,
 • riadení znalostného manažmentu,
 • politológií,
 • psychológií,
 • a riadení rizík.

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Forma obhajoby DBA práce:

 • Odborne pripravená prezentácia práce, spôsob a forma prípravy výskumu a podmienky, za ktorých bola práca pripravená,
 • Prezentácia a odpovede na otázky konzultanta a oponenta,
 • Reakcie účastníka na otázky.

Podmienky prijatia na štúdium nájdete tu.