Mondo International Academy

Ph.D. Philosophy Doctor  

Ph.D. Philosophy Doctor akreditované štúdium umožňuje prehlbovať a rozvíjať vedomosti z predošlých štúdií a predstavuje vstup do akademickej obce účastníkov, ktorí si chcú svoje vedomosti ďalej rozvíjať alebo v rámci lektorskej činnosti na vysokých školách odovzdávať ďalej.

Štúdium je určené záujemcom budúcim výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore práva, politológie, ekonómie, manažmentu, sociálnej práce, zdravotníctva, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti.

Dizertačná práca sa odovzdáva v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že dizertačná práca nebola písaná v anglickom jazyku musí obsahovať min. 10 strán súhrnu témy, výskumu a výsledkov v anglickom jazyku.

Pre našich študentov zabezpečujeme:

 • uverejnenie článkov
 • odborné konferencie
 • odborné konzultácie

Po úspešnom absolvovaní štúdia bude študentovi udelený titul Ph.D. – Philosophy Doctor 

Madison International Institute & Business School owned by Madison International Institute & High School LLC (Holding)

Ph.D. Philosophy Doctor

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný magisterský, alebo inžiniersky študijný program.
 • Pohovor
 • Odovzdanie projektu, ktorý je základom výskumnej práce budúceho doktoranda.

Min. dĺžka štúdia je 27 mesiacov.

Doktorandské štúdium zahŕňa:

 • publikačnú činnosť,
 • individuálnu vedecko-výskumnú prácu doktorandského štúdia,
 • vypracovanie max. 4 odborne zameraných úloh,
 • účasť na konferenciách a seminároch.

Odporúčaná forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Každému študentovi bude pridelený školiteľ, ktorý dohliada a vedie študenta počas celého štúdia.

Štúdium sa ukončuje odovzdaním dizertačnej práce.  Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

AUTOMOTIVE Ph.D.

 • Ph.D Automotive Management

Medzinárodne uznávané tituly v uvedenom odbore sú:

Eng.D.D.Eng.D.Engr.Dr.Eng. Dr.-Ing.

Ph.D. Stavebné inžinierstvo

Prejsť na

DBA Doctor of Business Administration - Mondo International Academy

EKONÓMIA:

 • Ph.D. Projektové riadenie
 • Ph.D. Marketingový a obchodný manažment
 • Ph.D. Ekonomika obchodu a podnikanie
 • Ph.D. Svetová ekonomika
 • Ph.D. Manažment medzinárodného obchodu
 • Ph.D. Environmentálna ekonomika trvalo udržateľného rozvoja,
 • Ph.D. Riadenie ľudských zdrojov,
 • Ph.D. Poisťovníctvo
 • Ph.D. Financie a správa auditu,
 • Ph.D. Podnikový manažment
 • Ph.D. Doprava a logistika,
 • Ph.D. Bezpečnostné inžinierstvo
 • a iné

ZDRAVOTNÍCTVO 

 • Ph.D. Manažment zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 • Ph.D. Verejné zdravotníctvo

Medzinárodne uznávané tituly v uvedenom odbore sú:

 • Doctor of Public Health – DrPH, alebo DPH.
 • Doctor of Health Administration – D.H.A.

PEDAGOGIKA