Mondo International Academy

Ph.D. Philosophy Doctor  

Ph.D. Philosophy Doctor akreditované štúdium umožňuje prehlbovať a rozvíjať vedomosti z predošlých štúdií a predstavuje vstup do akademickej obce účastníkov, ktorí si chcú svoje vedomosti ďalej rozvíjať alebo v rámci lektorskej činnosti na vysokých školách odovzdávať ďalej.

Štúdium je určené záujemcom budúcim výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore práva, politológie, ekonómie, manažmentu, sociálnej práce, zdravotníctva, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti.

Dizertačná práca sa odovzdáva v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že dizertačná práca nebola písaná v anglickom jazyku musí obsahovať min. 10 strán súhrnu témy, výskumu a výsledkov v anglickom jazyku.

Kombinovaná forma (Blended learning)

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií, alebo v jednej z partnerských ICC – Informačno Konzultačných Centier akadémie.  Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Osobné konzultácie sú na vyžiadanie a za príplatok.

Po úspešnom absolvovaní štúdia bude študentovi udelený titul Ph.D. – Philosophy Doctor 

Ph.D. - Doktorandské štúdium. Mondo International Academy

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný magisterský, alebo inžiniersky študijný program.
 • Pohovor
 • Odovzdanie projektu, ktorý je základom výskumnej práce budúceho doktoranda.

Min. dĺžka štúdia je 27 mesiacov.

Doktorandské štúdium zahŕňa:

Povinné:

 • Uverejnenie článkov vo vedeckých časopisoch (4 články)
 • Publikácia článkov v zahraničnom vedeckom časopise (2 články)
 • Dizertačná práca v rozsahu 200 až 250 strán
 • Vypracovanie 4 špecializovaných úloh
 • Účasť na odbornom podujatí v SR, alebo v zahraničí. Účasť študenta musí byť zaznamenaná a potvrdená organizátorom podujatia
 • Autorstvo / spoluautorstvo výukových textov

Voľitelné:

 • Člen skúšobnej komisie
 • Vydanie monografie v rozsahu min. 100 strán
 • Pedagogická činnosť
 • Hodnotiaca činnosť domácich úloh, skúšok, diplomových prác, alebo bakalárskych prác pre študentov nižších ročníkov.

Mondo International Academy môže zabezpečiť publikovanie článkov vo vedeckých časopisoch a online publikáciách pre Ph.D. študentov.

Štúdium sa ukončuje odovzdaním a obhajobou dizertačnej práce.  Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Poskytované odbory Ph.D. štúdia:

 • Ph.D. Medzinárodné podnikanie
 • PhD. Medzinárodné vzťahy
 • Ph.D. Verejné zdravotníctvo