Ph.D. Philosophy Doctor Mondo International Academy

Mondo International Academy

Ph.D. Philosophy Doctor  

Ph.D. Philosophy Doctor je akreditované štúdium, ktoré umožňuje prehlbovať a rozvíjať vedomosti z predošlých štúdií a predstavuje vstup do akademickej obce odborníkov. Štúdium Ph.D. Philosophy Doctor umožní absolventom, aby v rámci lektorskej činnosti odovzdávali svoje široké vedomosti študentom na vysokých školách, alebo univerzitách. Zistite rozdiel medzi Ph.D. a DBA štúdiom.

Štúdium Ph.D. Philosophy Doctor je určené záujemcom budúcim výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore medzinárodných vzťahov, marketingu, manažmentu a verejného zdravotníctva, ktorí potrebujú získať a rozvinúť svoje výskumné a analytické zručnosti.

Dizertačná práca sa odovzdáva v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že dizertačná práca nebola písaná v anglickom jazyku musí obsahovať min. 10 strán súhrnu témy, výskumu a výsledkov v anglickom jazyku tzv. Review.

Forma Ph.D. štúdia:

Kombinovaná forma (Blended learning) je spojenie online štúdia s absolvovaním skúšok a obhajob projektových prác priamo na akadémií. Kombinovaná forma štúdia ponúka flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu, alebo prostredníctvom Online platformy SEP. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok.

Externá forma štúdia zahŕňa osobnú účasť na vzdelávacom procese priamo na akadémií. Počet dní, je závislý od predmetu študijného programu (informujte sa priamo na akadémii).

Skúšky Ph.D. Philosophy Doctor:

Skúšky prebiehajú  formou „Open Book Exam“ 

V rámci štúdia Ph.D. Philosophy Doctor skúšky prebiehajú formou Open Book Exam. OBE  je moderná forma skúšok, kde študenti majú možnosť použiť literatúru, ako aj internet. Každá skúška je v trvaní 4 až 6 hodín.

Osobné konzultácie sú na vyžiadanie a za príplatok.

Po úspešnom absolvovaní štúdia bude študentovi udelený titul Ph.D. Philosophy Doctor 

Vstupné požiadavky Ph.D. Philosophy Doctor: 

 • Absolvovaný magisterský, alebo inžiniersky študijný program.
 • Pohovor
 • Odovzdanie projektu, ktorý je základom výskumnej práce budúceho doktoranda.

Min. dĺžka štúdia sú 3 roky.

Dokumenty potrebné pre prijímacie konanie:

 • Životopis, Občiansky preukaz (kópia).
 • Diplom posledného ukončeného štúdia (kópia).
 • Fotografia 3 x 3,5 cm

Doktorandské štúdium zahŕňa:

Tvorivá činnosť v oblasti vedy (povinné):

 • Uverejnenie článkov vo vedeckých časopisoch 
 • Publikácia článkov v zahraničnom vedeckom časopise 
 • Dizertačná práca v rozsahu 200 až 250 strán.
 • Absolvovanie 4 odborných tém.
 • Účasť na odbornom podujatí v SR, alebo v zahraničí. Účasť študenta musí byť zaznamenaná a potvrdená organizátorom podujatia.

Iné aktivity súvisiace s Doktorandským štúdiom (voliteľné):

 • Člen skúšobnej komisie.
 • Spoluautorstvo výukových textov.
 • Autor skrípt, alebo učebnice.
 • Vydanie monografie v rozsahu min. 100 strán.
 • Pedagogická činnosť.
 • Školiteľská, alebo oponentská činnosť pre BA, alebo MA študentov.

Štúdium sa ukončuje odovzdaním a obhajobou dizertačnej práce.  Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Kľúčová výhoda štúdia na Mondo International Academy:

 • Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní, alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.
 • Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.

Predmety Ph.D. Marketing

 1. Strategický marketing
 2. Medzinárodný marketing
 3. Podnikové komunikačné stratégie
 4. Osobný rozvoj pre vedenie a strategické riadenie

Predmety Ph.D. Medzinárodné vzťahy

 1. Sociálne a ekonomické dopady migrácie
 2. Politiky Európskej únie
 3. Zahraničný obchod a rozvoj Európskej únie
 4. Migrácia a ľudské práva

Predmety Ph.D. Strategický manažment

 1. Strategický manažment
 2. Strategické riadenie podniku
 3. Strategický marketing
 4. Strategic plánovanie

Predmety Ph.D. Verejné zdravotníctvo

 1. Zdravie životného prostredia
 2. Výživa
 3. Epidemiológia
 4. Globálne zdravie a populácia

Akademické informácie Ph.D. štúdia