Informácie k diplomu Mondo International Academy

Mondo International Academy

Informácie k diplomu

Na zahraničných inštitúciach je základným predpokladom na to, aby  sa každý študent mohol so svojím získaným titulom prezentovať v domovskej krajine. Preto sme sa od začiatku usilovali získať   vlastnú akreditáciu, ako aj partnerskú vzdelávaciu organizáciu, ktorá úrovňou a kvalitou zodpovedá najvyšším štandardom.

Naši študenti získavajú medzinárodne uznávaný diplom, ktorý  je vydávaný na základe medzinárodnej akreditácie.

Od januára 2021 Mondo International Academy sa stalo držiteľom vlastných akreditácií ATHE – World Training and Higher Education a WCI – World Certification Institute, stali sme sa členom akreditačnej rady ACBSP – Accreditation Council for Business Schools and Programsa podstupujeme akreditačný proces najvyššej Medzinárodnej úrovne založené na Baldridge Education Criteria for Performance Excellence. ACBSP je uznanou inštitúciou CHEA – Council for Higher Education Accreditation.

Študenti získajú diplom nie certifikát.

Každý študent obdrží k diplomu aj „Diploma Supplement“ (Dodatok k diplomu), ktorý potvrdzuje doterajšie akademické výsledky (kredity) a nadobudnutý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Diploma Supplmenet, je dokladom sprevádzajúcim diplom, ktorý poskytuje štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a stavu štúdia ukončeného jeho držiteľom.

Mondo International Academy je súčasťou systému ERASMUS-EUROPASS EÚ, Rady Európy a UNESCO-CEPES a preto každému študentovi vystavuje EUROPASS, ktorý predstavuje ucelený obraz o ich zručnostiach a kvalifikácií. Europass (Európsky profesijný pas), je elektronické portfólio dosiahnutých zručností a kvalifikácií, ktoré našim študentom pomáha jednoduchšie overiť ich zručnosti budúcimi zamestnávateľmi. Tento profesijný pas obsahuje:

  • Certifikáty
  • Kópie dosiahnutých vzdelaní,
  • Potvrdenia o zamestnaní,
  • Životopis a iné

Ku každému diplomu taktiež zabezpečujeme potvrdenie (v prípade vydaného diplomu do MIIBS –  URH-ISAG Univerzity), ktoré predstavuje doložku overujúcu pravosť podpisu a otlačku pečiatky na verejnej listine (na diplome), čím sa potvrdzuje pravosť pre jej použitie v zahraničí*.

*Vyhotovenie za poplatok v sume 250,- €.