Mondo International Academy

Posudzovanie dosiahnutého vzdelania

 

Úroveň dosiahnutého vzdelávania na Mondo International Academy sa posudzuje na základe porovnania získaného stupňa vzdelania. 

 

Absolvent môže dosiahnuť II. stupeň vysokoškolského vzdelania, ak podľa medzinárodných kritérií o posudzovaní dosiahnutého vzdelania absolvuje kombináciu bakalárskeho štúdia a program MA, MSc,  LLM, MBA, alebo MPH.

V prípade, že štúdium (MSc, MBA, LLM, alebo MPH) prebiehalo v nadväznosti na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterský alebo inžiniersky študijný program), táto kombinácia vzdelania sa považuje za prehĺbenie kvalifikácie alebo za vzdelávanie v rámci celoživotného vzdelávania. V žiadnom prípade sa však nepovažuje za doktorandský študijný program.

Ak by štúdium (MSc, MBA, LLM, alebo MPH) nadväzovalo na stredoškolské štúdium ukončené s maturitou a jeho dĺžka by dosahovala min. 2 roky, je možné ho považovať za vyššie odborné štúdium.

Nostrifikácia:

podľa zákona č. 422/2015 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2016

Podľa § 33 odst.1 zákona č. 422/2015 Z.Z. ” o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorým je vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnych skúškach a doklad o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach, vydaný uznanou vysokou školou v inom štáte alebo v treťom štáte rozhoduje uznaná vysoká škola v SR, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo v príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní….”

Podľa § 56 ods. 5 zákona č. 422/2015 Z.Z. ” fyzická osoba, ktorej bol uznaný doklad o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu, je oprávnená používať na území SR akademický titul a jeho skratku tak, ako jej boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu pôvodu, a to v jazyku tohto štátu.”

Diplomy získané v zahraničí sa posudzujú na základe Lisabonského dohovoru o uznávaní v nasledujúcich štátoch: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/ /conventions/treaty/165/signatures?p_auth=fmUmFRZj.

Slovensko ratifikovalo tento Dohovor v roku 1999.