Mondo International Academy

Uznanie štúdijných výsledkov

Uznanie štúdijných výsledkov na zahraničných inštitúciach je základným predpokladom na to, aby  sa každý študent mohol so svojím získaným titulom prezentovať v domovskej krajine. Preto sme sa od začiatku usilovali vytvoriť štúdijné programy s  úrovňou a kvalitou zodpovedajúcou najvyšším štandardom, na základe ktorých môžu byť naše tituly uznané nie len pre profesijné, ale aj pre úradné účely.

Naši študenti získavajú medzinárodne uznávaný diplom, ktorý  je vydávaný na základe niekoľkých akreditácií USA a Veľkej Británie.

V súčasnosti máme uznané študijné programy Ph.D., MA, BBA Ekonomickou Univerzitou v Bratislave, Vysokou školou DTI a Západočeskou Univerzitou v Plzni, čím sa potvrdilo, že vzdelávacia úroveň ako aj poskytované štúdium je rovnocenné so študijnými programami vyššie spomenutých Univerzít na Slovensku.

Uznávanie vzdelávania sa na Slovensku riadi príslušným zákonom  č. 422/2015 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2016.

Študenti získajú diplom nie certifikát.

Pre našich študentov vystavujeme k diplomu aj „Diploma Supplement“ (Dodatok k diplomu), ktorý im potvrdzuje ich doterajšie akademické výsledky a ich nadobudnutý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Diploma Supplmenet, je dokladom sprevádzajúcim diplom, ktorý poskytuje štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a stavu štúdia ukončeného jeho držiteľom.

MIIBS je súčasťou systému ERASMUS-EUROPASS EÚ, Rady Európy a UNESCO-CEPES a preto každému študentovi vystavujeme EUROPASS, ktorý predstavuje ucelený obraz o ich zručnostiach a kvalifikácií. Europass (Európsky profesijný pas), je elektronické portfólio dosiahnutých zručností a kvalifikácií, ktoré našim študentom pomáha jednoduchšie overiť ich zručnosti budúcimi zamestnávateľmi. Tento profesijný pas obsahuje:

  • Certifikáty
  • Kópie dosiahnutých vzdelaní,
  • Potvrdenia o zamestnaní,
  • Životopis a iné

Ku každému diplomu taktiež zabezpečujeme tzv. Apostilu, ktorá predstavuje doložku overujúcu pravosť podpisu a otlačku pečiatky na verejnej listine (na diplome) čím potvrdzuje pravosť pre jej použitie v zahraničí*.

*Apostilu vyhotovuje za poplatok v sume 250,- €.