Mondo International Academy

Uznanie štúdijných výsledkov

Uznanie štúdijných výsledkov na zahraničných inštitúciach je základným predpokladom na to, aby  sa každý študent mohol so svojím získaným titulom prezentovať v domovskej krajine. Preto sme sa od začiatku usilovali získať partnerskú vzdelávaciu organizáciu, ktorá úrovňou a kvalitou zodpovedá najvyšším štandardom, na základe ktorých môžu byť získané tituly uznané nie len pre profesijné, ale aj pre úradné účely.

Naši študenti získavajú medzinárodne uznávaný diplom, ktorý  je vydávaný na základe medzinárodnej akreditácie.

Uznávanie vzdelávania sa na Slovensku riadi príslušným zákonom  č. 422/2015 Z.Z. s účinnosťou od 1.1.2016.

Uznávanie diplomov je od 1.1.2020 čisto v kompetencii MŠVVaŠ. Žiadosť o uznávanie je v kompetencií samotného študenta.

Študenti získajú diplom nie certifikát.

Každý študent obdrží k diplomu aj „Diploma Supplement“ (Dodatok k diplomu), ktorý potvrdzuje doterajšie akademické výsledky (kredity) a nadobudnutý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Diploma Supplmenet, je dokladom sprevádzajúcim diplom, ktorý poskytuje štandardizovaný opis úrovne, kontextu, obsahu a stavu štúdia ukončeného jeho držiteľom.

MIIBS je súčasťou systému ERASMUS-EUROPASS EÚ, Rady Európy a UNESCO-CEPES a preto každému študentovi vystavuje EUROPASS, ktorý predstavuje ucelený obraz o ich zručnostiach a kvalifikácií. Europass (Európsky profesijný pas), je elektronické portfólio dosiahnutých zručností a kvalifikácií, ktoré našim študentom pomáha jednoduchšie overiť ich zručnosti budúcimi zamestnávateľmi. Tento profesijný pas obsahuje:

  • Certifikáty
  • Kópie dosiahnutých vzdelaní,
  • Potvrdenia o zamestnaní,
  • Životopis a iné

Ku každému diplomu taktiež zabezpečujeme tzv. Apostilu, ktorá predstavuje doložku overujúcu pravosť podpisu a otlačku pečiatky na verejnej listine (na diplome), čím sa potvrdzuje pravosť pre jej použitie v zahraničí*.

*Apostila sa vyhotovuje za poplatok v sume 250,- €.