Mondo International Academy

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium 

Žiadateľ o štúdium sa môže prihlásiť na viac ako jeden študijný program. Medzi povinné prílohy k prihláške patria:

  • Aktuálny životopis
  • Kópia platného pasu alebo (občianskeho) preukazu totožnosti.
  • Povolenie na pobyt (ak také máte).

Ak už žijete na Slovensku s povolením na pobyt, na štúdium alebo na iný účel, odovzdajte kópiu takéhoto povolenia.

  • Kópie diplomov a vysvedčení.

Dodatok k diplomu alebo iný doklad preukazujúci pravosť získaného titulu v originálnom jazyku musia byť úradne preložené, ak nie sú v slovenskom alebo anglickom jazyku s notárskym osvedčením o pravosti dokladov. Zahraniční študenti musia predložiť overený preklad zahraničných dokladov, ak nie sú v anglickom jazyku.

Ak ste ešte neukončili študijný program, uveďte predpokladaný dátum ukončenia štúdia a odovzdajte kópie všetkých doteraz získaných vysvedčení alebo známok.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa prijímacieho konania nás kontaktujte.

Prijímacie konanie

Požiadavky na prijatie na štúdium:

  • Absolvovanie osobného pohovoru
  • Podpis zmluvy o štúdiu
  • Úhrada poplatkov za štúdium

Nástup na štúdium je možný kedykoľvek. Splátkový kalendár poplatkov za štúdium je možný po dohode s vedením Mondo International Academy.
Prihlásiť sa na štúdium je možné kedykoľvek.*

Každý študent zapísaný na štúdium môže požiadať o študentskú ISIC kartu.

ISIC karta sa vydáva aj po dosiahnutí 26-tich rokov. Bližšie informácie nájdete tu.

Uznávanie praxe a kreditov z predchádzajúceho štúdia posudzuje akademické vedenie Mondo International Academy.

*Isté zmeny sa môžu vyskytnúť