Výhody štúdia na Mondo International Academy

Mondo International Academy

Mondo International Academy je viac ako vzdelávacia inštitúcia. 

Výhody štúdia

  • výučba v slovenskom, českom alebo inom jazyku, podľa výberu študenta,
  • každý študent obdrží študijné materiály priebežne počas štúdia,
  • odborné vedenie a administratívna podpora sú samozrejmosťou,
  • absolvovaním štúdia získate Diplom (nie certifikát),
  • ku každému diplomu vydávame: Diplom, Diploma Supplement, hodnotiace posudky školiteľov a oponentov, hodnotenia písomných skúšok, najnovšiu literatúru,
  • dĺžka štúdia je v rozmedzí 12 mesiacov až 3 roky, pričom dĺžku a intenzitu štúdia si prispôsobujete podľa svojich potrieb.

Získané kvalifikácie na Mondo International Academy, možno využiť na profesionálny rozvoj pre tých, ktorí sú zamestnaní alebo pre študentov ktorým nevyhovuje denná forma štúdia.

Ďalšou výhodou štúdia na Mondo International Academy je výber formy štúdia.

Blended forma štúdia je porovanetľná s online štúdiom pričom na skúšky a obhajoby chodia študenti na akadémiu.

Externá forma sa skladá zo samoštúdia a osobnou účastou študenta na akadémii na vyučovaní.

Výhodou štúdia je špecializácia programu. V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly a výberové moduly. Špecializáciu si študent určuje nahradím predmetov zo zoznamu šecializácii, ako napr.: Financie, Medzinárodný manažment, Marketing, Vedenie ľudí, Medzinárodné právo, Obchodné právo, Občianskeho právo a ďalšie.

Flexibilný spôsob štúdia umožňuje študentom a lektorom spoločne zvoliť vhodné metódy výučby a  hodnotenia tak, aby vyhovovali študijným a obsahovým zloženiam predmetov.