Mondo International Academy

Účtovník 

 

Kurz účtovník je programom, ktorý ponúka účastníkom komplexné znalosti v oblasti účtovníctva. Svojim jedinečným, logicky usporiadaným obsahom obsiahne celý účtovný rok spoločnosti. Účastníci tak majú možnosť získať znalosti a prehľad v spracovaní účtovníctva za celý rok v úkonoch a operáciách, ktoré na seba logicky nadväzujú v jednom študijnom programe a nemusia sa tak zúčastňovať viacerých školení alebo kurzov, v ktorých sa účtovné úkony a postupy riešia len čiastkovo, pričom neposkytujú komplexný pohľad na spracovanie účtovníctva a spojitosť medzi jednotlivými úkonmi.

Cieľom tohto programu je vytvoriť novú generáciu účtovníkov, so 100% – mi vedomosťami s vysokou pridanou hodnotou, schopnosťou riešiť úlohy komplexne a vopred upozorniť na problémy pri spracovávaní účtovníctva. Výsledkom je maximalizácia profesionality a finančného ohodnotenia účtovníka.

Program sa skladá z troch časti:

  1. Jednoduché účtovníctvo
  2. Podvojné účtovníctvo
  3. Mzdy a mzdové účtovníctvo

Rozsah programu:

8 dní + 2 dni praxe s vedúcimi pracovníkmi spoločnosti KROS poskytujúcimi ekonomický softvér pre účtovníkov a majiteľov účtovných spoločnosti, ktorí Vás prakticky predvedú spôsobom práce so softvérom a vnesú Vás do každodenného diania účtovnej spoločnosti. Obsahom praktickej časti sú praktické témy a cvičenia ako napr.:– fungovanie účtovníckej spoločnosti, alebo účtovného oddelenia spoločnosti,– funkcie, použitie ekonomického software pre účtovníkov– systém práce účtovníka,– systém vedomostí,– zdroje vedomostí,– fungovanie daňového úradu,– spôsob komunikácie s daňovým úradom a finančným riaditeľstvom,– podávanie spisov na príslušné úrady,– administratíva,– optimalizácie,– účtovné poradenstvo a ďalšie.

Priebeh:

Prezenčná časť pozostáva z účasti na prednáškach. Praktická časť zahŕňa prácu v skupinkách, alebo samostatné vypracovanie zadaní jednotlivých prípadových štúdií a úloh. Kvalifikačný kurz končí ústnou a písomnou formou skúšky.

Absolvent získa možnosť:

  • okamžitého zaradenia sa na pracovnom trhu,
  • okamžite sa zaradiť vo vyššej platobnej triede,
  • založiť si vlastnú spoločnosť.

Po absolvovaní programu radi poradíme absolventom pri pokračovaní v ďalšom štúdiu.