Mondo International Academy

Ochrana osobných údajov a zásady používania cookies

Vážení klienti,

v tomto informačnom memorande vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych novinkách, nových študijných programoch, ich vylepšeniach
a nových službách ako aj o našich obchodných partneroch. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie,
a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky, aby ste neboli zaplavení množstvom e-mailov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické
z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte nám: +421 919 061 363 alebo nám napíšte email na: office@mondoi-academy.com

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 7. Kto sú naši obchodní partneri?
 8. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?
 9. Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na marketingové účely je správca : JUDr. Ing. Hilda Truschel Kozáčková, PhD., MBA

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku produktov a služieb, ktorá by sa vám mohla páčiť a riešiť vaše potreby.

■ Základné identifikačne údaje – meno priezvisko, sídlo/adresa bydliska, dátum narodenia.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní,

zamestnaní, počte detí.

■ Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti. Na základe týchto údajov vám vieme odporúčať vhodné služby.

■ Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■ Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje môžu zvyčajne slúžiť na odporúčanie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■ponuka produktov a služieb. Ponuky vám na základe vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

■ prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas udeľujete spoločnosti na obdobie 5 rokov a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:

Madison International Institute & Business school

Európsky Inštitút Ďalšieho Vzdelávania

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože v niektorých prípaoch máme povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 948 061 363 poslaním e-mailu na adresu: office@mondoi-academy.com alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na adresu sídla spoločnosti: Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 30. dní odo dňa doručenia Vašej požiadavky.

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb? Vaše rozhodnutie budeme úplne rešpektovať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať našej spoločnosti na adresu sídla, uveďte iba tie, ktorým chcete alebo nechcete povoliť, aby vás ďalej kontaktovali.

■ Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na adresu sídla spoločnosti.

Opatrenia na ochranu osobných údajov a o zásadách používania cookies v spoločnosti Mondo International Academy s.r.o.

Mondo Intenrational Academy s.r.o., IČO: 48082295 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava II, so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Konateľka: JUDr. Ing. Hilda Truschel Kozáčková, PhD., MBA  (ďalej len „spoločnosť“) pristúpila k riešeniu ochrany osobných údajov vyhotovením  bezpečnostnej dokumentácie – Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov podľa gdpr v súlade s nariadením európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a rady (eú) č. 2016/679 a prijala všetky ďalšie opatrenia, ktorými zabezpečuje ochranu osobných údajov dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uvedenej v zbierke zákonov Vyhláška c. 117/2014 Z.z. vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov svojich klientov, žiadateľov o prácu alebo zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú dotknutými osobami podľa zákona, č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), podľa priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, sme prijali primerané opatrenia súvisiace so zákonnosťou, spravodlivosťou a transparentnosťou spracúvania osobných údajov, ich opravou alebo vymazaním a ich ochranou pred zničením, poškodením alebo únikom a ďalších.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracovávané môžu byť systematicky spracúvané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania alebo inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania, ktoré sú súčasťou informačného systému alebo sú určené na spracúvanie v informačnom systéme.

Prístup ku týmto údajom majú zamestnanci spoločnosti, ktorí boli poučení o právach, povinnostiach a mlčanlivosti pri práci s osobnými údajmi.

Osobné údaje sa vyžadujú v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie cieľa alebo primeranom účelu ich spracúvania.

Spoločnosť chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijala primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len „bezpečnostné opatrenia“) zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

V rámci bezpečnosti bez zbytočného odkladu zabezpečujeme aktualizáciu bezpečnostných opatrení tak, aby zodpovedali prijatým zmenám pri spracúvaní osobných údajov, a to až do ukončenia spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba zodpovedá za nepravdivosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, o zdroji, z ktorého boli získané ako aj vyžadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Dotknutá osoba môže požiadať spoločnosť o opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Spoločnosť je povinná takúto žiadosť vybaviť do 30 dní odo dňa jej doručenia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, na ktoré nie je potrebný súhlas  (v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona ) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelený v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z (ďalej len zákon) a

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Týmto [uviesť meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo],

Meno a priezvisko:  …………………………………………………………………………………………………………………….

adresa trvalého pobytu:………………………………………………………………………………………………………………..

dátum narodenia:                                  ………………………………………………………………………………………..

e-mailovej adresy, telefónneho čísla:      ………………………………………………………………………………………..

ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel/y [uviesť napr. marketingové účely alebo na účely spotrebiteľskej súťaže, vernostnej karty],

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

spoločnosti Mondo International Academy s.r.o. so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 082 295, Konateľ: JUDr. Ing. Hilda Truschel Kozáčková, PhD., MBA. (ďalej len „spoločnosť“) na dobu 10 rokov, z titulu využívania služieb poskytovaných spoločnosťou.

Tento súhlas ďalej poskytujem spoločnosti na účely:

 • Spracovávania údajov, ktoré sa vzťahujú na sprostredkovanie štúdia a študijných programov.
 • Spracovávanie údajov, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie študijných programov v rámci celoživotného vzdelávania.
 • Pre účely konzultácií sprostredkovania štúdia a v súvislosti s poskytovaním študijných programov v rámci celoživotného vzdelávania.

 

Nevyhnutný rozsah spracúvaných osobných údajov z titulu využívania služieb sprostredkovateľa pri výkone predmetu činnosti: Mimoškolská vzdelávacia činnosť

 

 • 13 zákona : rodné číslo
 • 10 ods. 4 zákona: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, číslo OP, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt, špecifikácia finančných záväzkov, špecifikácia obchodného prípadu, údaje o nehnuteľnosti, fotodokumentácia nehnuteľnosti, zmluvné podmienky, číslo bankového účtu, video-dokumentácia nehnuteľnosti.

 

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu spoločnosti office@mondoi-academy.com alebo písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá/ý svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

V …………………………, dňa ………………..                                                        Podpis dotknutej osoby

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači, alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Používaním súborov cookies nezhromažďujeme žiadne osobné údaje. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O používaní cookies je každý užívateľ upozornený a ďalším prezeraním našej webovej stránky tak prejavuje súhlas s používaním cookies.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

  Niekoľko našich stránok a podstránok používa súbory cookies na účely zapamätania si:

 • vašej predvoľby zobrazenia, napríklad nastavenia farieb kontrastu alebo veľkosti písma,
 • či ste už odpovedali na vyskakovacie okno s prieskumom, ktoré vás informuje, či bol obsah užitočný alebo nie
 • či ste súhlasili (alebo nie) s používaním súborov cookie na týchto stránkach

Niektoré videá vložené na našich stránkach používajú súbory cookie na anonymné zhromažďovanie štatistických údajov o tom, ako ste sa k nám dostali a aké videá ste si prezerali.

Cookies využívame na analytické a štatistické účely prostredníctvom Google Analytics a Facebook Pixel a na reklamné účely prostredníctvom Google Adwords a Facebook Ads, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť správanie užívateľov. O používaní cookies spoločnosťou Google nájdete tu a spoločnosťou Facebook nájdete tu.

Tieto cookies môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak následne niektoré funkcie tejto stránky nemusia fungovať podľa určenia.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie na tejto webovej lokalite môžete jednoducho prijať alebo odmietnuť kliknutím na jeden z týchto odkazov: Súhlasím s použitím súborov cookie / Odmietam súbory cookie.