ALMIA ALUMNI Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky ALMIA ALUMNI | Mondo International Academy

Generálny orgán Almia Alumni 


Generálny orgán Almia Alumni sa skladá zo všetkých členov združenia, ako sú definované v článku o členstve a čestnom členovi.

Generálny orgán zváži správu predsedu o činnosti za uplynulý rok a plán činností na nasledujúci rok, voľbu predsedu a podpredsedu rady ALMIA-ALUMNI, právnych poradcov a ďalšie záležitosti.

Generálny orgán sa schádza vždy posledný týždeň mesiaca január, pokiaľ členom nebude zmena oznámená v dostatočnom časovom predstihu. Na tomto stretnutí, ktoré sa nazýva výročné zhromaždenie sa zohľadnia nasledujúce:

 • Schválenie zápisnice zo zhromaždenia z minulého roka.
 • Voľba predsedu a podpredsedu
 • Menovanie právnych poradcov,
 • Predkladanie projektov na ďalší rok
 • Prerokovanie ďalších nešpecifikovaných návrhov.

Predseda Generálneho orgánu ALMIA-ALUMNI zvolá na základe písomnej žiadosti od tajomníka rady ALMIA-ALUMNI riadiaci orgán alebo najmenej 15 členov platformy mimoriadne zasadnutie generálneho orgánu, na ktoré sa všetkým členom doručí najmenej dvojtýždňovým predstihom oznámenie spolu s programom rokovania.

Uznášaniaschopnosť generálneho orgánu je 10 osobne prítomných členov. Ak nie je uznášaniaschopné, predseda preruší schôdzu a znovu ju zvolá po 30 minútach. V takom prípade budú prítomní členovia uznášaniaschopní a nebudú stanovené minimálne požiadavky.

O všetkých uzneseniach, o ktorých sa hlasuje v generálnom orgáne, sa rozhoduje väčšinou hlasov (ak nie je ustanovené inak) zdvihnutím ruky. 

V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predsedajúci.

Ak je generálny orgán presvedčený, že člen / čestný člen pracuje v rozpore so záujmami ALMIA-ALUMNI platformy, môže odporučiť ukončenie členstva dotknutého člena / čestného člena najvyššej rade ALMIA-ALUMNI, ktorý má túto právomoc.

Riadiaci orgán má 15 zvolených členov, ktorí sú volení do funkcie na trojročné obdobie.

Predsedom je osoba zvolená väčšinou hlasov všetkých prítomných členov.

Riadiaci orgán

Chod a hlavné náležitosti riadi a spravuje riadiaci orgán, ktoré sa skladá z: predsedu, podpredsedu, tajomníka a ďalších 12 ich volených členov.

Všetci nositelia úradu sú zvolení / vybraní na zasadnutí riadiaceho orgánu

Volenými funkciami riadiaceho orgánu sú:

 • Predseda: je volený na výročnom zhromaždení generálneho orgánu.
 • Tajomník: je volený väčšinou hlasov členov generálneho orgánu.

Riadiaci orgán má právo na občasné zvolenie členov a / alebo menovanie podvýborov z radov generálneho orgánu na vykonávanie konkrétnych úloh podľa potreby.

Príležitostné voľné miesto medzi členmi riadiaceho orgánu, ktoré vznikne v dôsledku smrti, rezignácie alebo sťahovania z funkcie, môže byť obsadené spolurozhodovaním riadiaceho orgánu a takto zvolený člen bude zastávať funkciu po zvyšok funkčného obdobia člena, ktorý je nahradený. Takto zvolený člen má všetky práva, ktoré majú zvolení členovia.

Riadiaci orgán má právomoc menovať spomedzi členov generálneho orgánu alebo spomedzi svojich členov, redaktorov a ďalších zamestnancov pre tlač a vydávanie brožúr, spravodajov a výročných časopisov ALMIA-ALUMNI platformy.

Kvórum zasadnutia riadiaceho orgánu je uznášaniaschopné v prípade prítomnosti min. desiatich členov.

Riadiaci orgán riadi záležitosti platformy väčšinou hlasov na schôdzi výboru za predpokladu, že v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda.

Najvyššia rada sa stretáva najmenej trikrát ročne. Tajomník vydá oznámenie o programe schôdze najmenej týždeň pred dátumom stanoveným pre schôdzu. V prípade urgentnej záležitosti však možno schôdzu zvolať v kratšom čase.

Riadiaci orgán môže ukončiť členstvo ktoréhokoľvek zo svojich členov v prípade, že sa nezúčastní na dvoch po sebe nasledujúcich schôdzach uvedeného výboru.

 

Povinnosti tajomníka

 • Vedenie zápisnice zo všetkých zasadnutí generálneho orgánu a riadiaceho orgánu.
 • Riadi sa pokynmi generálneho  orgánu a riadiaceho orgánu.
 • Vedie korešpondencie v mene platformy.
 • Upozorňuje na všetky zasadnutia generálneho orgánu a riadiaceho orgánu.
 • Vykonávať administratívnu kontrolu nad platformou.
 • Tajomník požiada prezidenta o radu, ak je potrebné objasnenie akéhokoľvek druhu. V neprítomnosti tajomníka bude čestný tajomník vykonávať funkcie tajomníka.

Predseda predsedá zasadnutiu riadiaceho orgánu. V neprítomnosti predsedu bude prácu vykonávať viceprezident.

Ak sa v kancelárii prezidenta / tajomníka uvoľní miesto, riadiaci orgán zvolí spomedzi svojich členov nového predsedu / tajomníka, ktorý bude úradovať až do nasledujúceho zasadnutia výročného zasadnutia.

 

 

Pozmeňujúce návrhy

Akékoľvek ustanovenie / požiadavku týchto stanov je možné zmeniť a doplniť dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných a hlasujúcich na výročnom zhromaždení. Kvórum pre takúto schôdzu je min 50% všetkých členov a čestných členov platformy. Návrh na zmenu a doplnenie podáva riadiaci orgán alebo na základe podpísanej žiadosti najmenej 30 členov.

Oznámenie o navrhovaných zmenách a doplnkoch sa doručí tajomníkovi najmenej 40 dní pred dátumom, kedy sa návrh zmeny a doplnenia má prerokovať. Takéto oznámenie bude obsahovať podrobnosti o pravidle, ktoré sa má zmeniť, navrhované znenie zmeneného pravidla a dôvod na jeho zmenu. Takéto oznámenie je myslené ako vodítko pre akékoľvek pred rokovania, námietky a iné vyjadrenia všetkých členov platformy na zasadnutí generálneho orgánu. Po prijatí žiadosti o zmenu a doplnenie tajomník upozorní každého člena absolventa na takéto stretnutie najmenej 25 dní pred plánovaným dátumom.

Zánik platformy

V prípade zániku Mondo International Academy automaticky

Všetky aktuálne informácie o živote na Akadémii pravidelne pridávame na našu facebookovú stránku.
Skip to content