Mondo International Academy

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ako dotknutá osoba súhlasím so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účely marketingu, spotrebiteľských súťaží, vystavenia študentských preukazov, evidencie a zápisu študenta na vybraný študijný program. Mondo International Academy s.r.o. so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 082 295, zodpovedná osoba: Mondo International Academy s.r.o. so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 082 295 (ďalej len „MIA“) na obdobie 10 rokov. Študent súhlasí, že MIA môže získať osobné údaje študenta v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy z osobných identifikačných dokumentov študenta, a to ich kopírovaním, skenovaním alebo záznamom, prípadne použitím akejkoľvek alternatívnej metódy dokumentácie. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu trvania predĺženú o lehotu, počas ktorej je dodávateľ povinný archivovať osobné údaje podľa príslušných zákonov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a to ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/67 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa:
Miesto narodenia
Číslo občianskeho preukazu
Národnosť
IBAN
Ako dotknutá osoba súhlasím so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účely marketingu, spotrebiteľských súťaží, vystavenia študentských preukazov, evidencie a zápisu študenta na vybraný študijný program. Mondo International Academy s.r.o. so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 082 295, zodpovedná osoba: Mondo International Academy s.r.o. so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 082 295 (ďalej len „MIA“) na obdobie 10 rokov. Študent súhlasí, že MIA môže získať osobné údaje študenta v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy z osobných identifikačných dokumentov študenta, a to ich kopírovaním, skenovaním alebo záznamom, prípadne použitím akejkoľvek alternatívnej metódy dokumentácie. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu trvania predĺženú o lehotu, počas ktorej je dodávateľ povinný archivovať osobné údaje podľa príslušných zákonov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a to ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EU) 2016/67 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)