Mondo International Academy

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udelený v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Týmto [uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo občianskeho preukazu, národnosť e-mailovej adresy, telefónneho čísla, číslo bankového účtu],
Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Adresa trvalého pobytu
Korešpondenčná adresa:
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Číslo občianskeho preukazu
Národnosť
IBAN
ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na marketingové, na účely spotrebiteľskej súťaže, vystavenia študentskej karty], spoločnosti Mondo International Academy s.r.o. so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 082 295, Konateľ: JUDr. Ing. Hilda Truschel, PhD., MBA. (ďalej len „spoločnosť“) na dobu 10 rokov, z titulu využívania služieb poskytovaných spoločnosťou. Tento súhlas poskytujem spoločnosti na účely: • Spracovávania údajov, ktoré sa vzťahujú na sprostredkovanie štúdia, kurzov a uzatvorenie zmlúv o štúdiu alebo o sprostredkovaní štúdia, vypĺňanie prihlášok a všetkých dokumentov potrebných ku štúdiu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu spoločnosti office@mondocapital.sk alebo písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá/ý svojich práv v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona. Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.