Mondo International Academy

MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva

 

Program MPH – Verejné zdravotníctvo – organizácia zdravotníctva je koncipovaný z dvoch častí:

 1. Všeobecná časť
 2. Špecializované programy

Vedúci zamestnanci zdravotníckych zariadení koordinujú všetky oddelenia, aby zabezpečili, že budú fungovať ako celok. Ich odbornosť sa vyžaduje na správu, plánovanie, organizovanie, riadenie a monitorovanie výsledkov lekárskych a zdravotníckych služieb. Z tohto dôvodu je všeobecná časť programu je zameraná na manažérske zručnosti, vedomosti a ovládanie základného know-how.

Špecializácia vzdelávacieho programu je vyjadrená v 2/3 predmetov, ktoré sa týkajú napr. biológie človeka, chémie (organickej ako aj anorganickej) a okrem iného aj preventívneho lekárstva. Získané vedomosti na teoretickej úrovni z obsahu špecializačných predmetov je výborným základom pre dalšie štúdium na vyššom stupni štúdia.

Cieľom štúdia je naučiť študentov:

 • Poznať organizáciu zdravotníctva.
 • Poznať organizáciu sociálnych služieb.
 • Charakteristiku preventívneho lekárstva.
 • Mikrobiológiu – náplň, rozdelenie.
 • Mikroorganizmy – druhy, vlastnosti.
 • Fyziológiu mikroorganizmov – patogenita a virulencia.
 • Charakteristiku epidemiológie, Infekcie, Protiepidemických opatrení, Infekčných chorôb, Imunity, Imunizácie, Očkovania.
 • O životnom prostredi a zdraví.
 • Zásady ochrany zdravia.
 • Racionálnej výžive.
 • Hygiene detí a mládeže.
 • Sociálnej hygiene, sociálnom lekárstve.
 • o Ionizujúcom žiarení.
MPH – Master of Public Health – option Organisation of Healthcare MPH vo Verejnom zdravotníctve – organizácia zdravotníctva

Zloženie programu:

 

 1. Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 2. Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia
 3. Preventívne lekárstvo
 4. Organizácia zdravotníctva
 5. Organizácia sociálnych služieb
 6. Biológia človeka
 7. Ochrana prírody
 8. Ekológia
 9. Geobotanika
 10. Chemická analýza
 11. Fyziológia živočíchov a človeka
 12. Genetika
 13. Molekulová a bunková biológia
 14. Anorganická chémia
 15. Organická chémia
 16. Všeobecná chémia

Online Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

O dalších možnostiach štúdia sa dotčítate tu

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.