Mondo International Academy

MPH Verejné zdravotníctvo a manažment

MPH Verejné zdravotníctvo a manažment ponúka študentom vzdelanie založené na kompetenciách a profesionálnom rozvoji, ktoré pripravujú absolventov na riadiace úlohy v systémoch a sieťach zdravotnej starostlivosti, v sieťach zdravotného poistenia a organizáciách dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Široké učebné osnovy poskytujú študentom základy znalostných, analytických a komunikačných zručností a základné poznatky pre prebiehajúci kariérny a profesionálny rast a vedúci rozvoj.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia: vo Verejnom zdravotníctve, Riadení zdravotníckeho zariadenia, Systému zdravotnej starostlivosti vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v nadobudnutí vedomostí v oblasti Strategického plánovania zdravotníckeho zariadenia, Finančnom riadení zdravotníckych zariadení alebo poznaní  Prevádzkového riadenia zdravotníckych zariadení.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti.

Štúdium MPH Verejné zdravotníctvo, je určené pre manažérov zdravotníckych zariadení, lekárov, zdravotníkov a vedúcich pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.

Výhody MPH štúdia:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA.,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.
Translate: MPH Verejné zdravotníctvo - Master of Public Health

Forma štúdia:

Všetky študijné programy ponúkajú flexibilné možnosti vzdelávania, ktoré umožňujú spojiť štúdium s prácou alebo podnikaním. V súčasnosti ponúkame okrem konzultačnej a externej formy štúdia aj online formu. Počas štúdia je študent v priamom kontakte s vyučujúcim prostredníctvom e-mailu. Online forma štúdia má charakter moderného vzdelávania bez pravidelných víkendových prednášok. Počet osobných stretnutí (konzultácií) je rôzny a prispôsobuje sa potrebám vyplývajúcim z jednotlivých predmetov. Požiadavky na online štúdium sú rovnaké ako pri dennej, alebo externej forme štúdia. Študenti, ktorí si zvolili online formu štúdia, písomné testy odovzdávajú elektronickou formou.

Štúdium predstavuje ideálnu investíciu pre dosiahnutie cieľov, ktoré si študenti vymedzili v rámci života, kariéry alebo chcú  rozšíriť doteraz získané vedomosti a zručnosti.

Ďalšie formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Špecializácia a priebeh MPH štúdia:

V každom študijnom programe sú základné (povinné) moduly. Študent má možnosť vytvoriť si vlastnú špecializáciu v odbore, ktorá vyhovuje vlastným záujmom a dlhodobejším kariérnym cieľom. Špecializáciu si vytvára nahradením 3 modulov z iného študjného programu napr. z MBA.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Hlavné témy MPH modulu sú:

 • Právne aspekty v zdravotníctve
 • Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia

Povinný predmety: Verejné zdravotníctvo

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími právnymi konceptmi a pojmami v zdravotníctve, ústavou, diskrimináciou, úlohou Dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, so spôsobmi pri riešení sťažností pacientov a získať prehľad o najnovších zákonoch.
 • Oboznámiť účastníkov s pojmami v oblasti organizačných stratégií, plánovania a implementácie stratégie.
 • Predstaviť typy organizačných stratégií a ich vhodnosť pre oblasť zdravotníctva. Priblížiť metodický a systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie.
 • Konfrontovať účastníkov s otázkami etiky správania sa a rozhodovania, či už pri právnych otázkach, alebo pri tvorbe stratégie zdravotníckeho zariadenia.

Hlavné témy MPH modulu sú:

 • Operačný manažment zdravotníckeho zariadenia
 • Riadenie výkonu v zdravotníckom zariadení
 • Strategické riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
 • Kontrolling a plánovanie v zdravotníckych zariadeniach
 • Finančný manažment zdravotníckych zariadení
 • Ekonomika zdravotníctva a farmakoekonomika

Povinný predmety: Riadenie zdravotníckeho zariadenia

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s manažmentom zdravotníckeho systém a jeho vplyvmi na existenciu zdravotníckej organizácie, základnými funkciami organizácie a organizačnej štruktúry, vplyvmi zdravotníckych technológií na organizáciu aposkytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Predstaviť organizačnú štruktúru a modely opierajúce sa o stratégiu rozvoja organizácie, strategického plánovania a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Znázorniť komplexný pohľad na riadenie výkonu v organizácii.
 • Oboznámiť účastníkov s kontrolingom ako systémom a súčasťou riadenia, plánovania, monitorovania činností.
 • Predostrieť potrebu správneho finančného riadenia zariadení, tokov finančných prostriedkov a ich prerozdeľovania v rámci systému zdravotníctva. Odhaliť „čierne diery“ a poskytnúť námety a možnosti efektívneho využitia prostriedkov.

Hlavné témy MPH modulu sú:

 • Zdravotníctvo a Hippokratova prísaha
 • Porovnanie systémov zdravotnej starostlivosti dvoch krajín

Povinný predmety: Systém zdravotnej starostlivosti

Obsah modulu:

Predmet „Systém zdravotnej starostlivosti“, je postavený na komparácií systémov zdravotnej starostlivosti vybraných štátov, poukazovania na pozitívne ako aj negatívne aspekty jednotlivých systémov.

Praktická časť  štúdia – môže byť témou záverečnej práce alebo eseje:

Študenti sa na základe vlastných skúseností a naštudovania si odbornej literatúry iných štátov pokúsia vytvoriť vhodný systém zdravotnej starostlivosti, ktorý zohľadňuje ekonomickú úroveň štátu a životnú úroveň obyvateľov.

Voliteľné predmety:

 • Úvod do manažmentu zdravotného systému
 • Demografia, štatistika a epidemiológia a vplyv na riadenie zdravotníckych zariadení
 • Riadenie zmien v sektore zdravotníctva
 • Manažment ľudí a ich špecifiká v zdravotníckom zariadení
 • Manažment kvality poskytovaných služieb zdravotnej   starostlivosti
 • Plánovanie a kontrola rozpočtu

Štúdijné povinnosti účastníka programu

Vypracovanie 8 semestrálnych prác formou “Open Book Exam”

Samoštúdium

Výskum a príprava diplomovej práce v rozsahu 50 strán.