Mondo International Academy

MPH Verejné zdravotníctvo

Študijný program MPH Verejné zdravotníctvo ponúka študentom vzdelanie založené na kompetenciách a profesionálnom rozvoji, ktoré pripravujú absolventov na riadiace úlohy v systémoch a sieťach zdravotnej starostlivosti, v sieťach zdravotného poistenia a organizáciách dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Široké učebné osnovy poskytujú študentom základy znalostných, analytických a komunikačných zručností a základné poznatky pre prebiehajúci kariérny a profesionálny rast a vedúci rozvoj.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia: vo Verejnom zdravotníctve, Riadení zdravotníckeho zariadenia, Systému zdravotnej starostlivosti vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v nadobudnutí vedomostí v oblasti Strategického plánovania zdravotníckeho zariadenia, Finančnom riadení zdravotníckych zariadení alebo poznaní  Prevádzkového riadenia zdravotníckych zariadení.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti.

Štúdium je určené pre manažérov zdravotníckych zariadení, lekárov, zdravotníkov a vedúcich pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA.,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Master of Public Health

 

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

Študijný program obsahuje 3 základné povinné predmety. Obsahom týchto predmetov sú tematické okruhy, ktoré sa navzájom obsahovo dopĺňajú.

Študent má možnosť rozšíriť obsahovú časť  o predmety alebo okruhy z iného odboru (napr. MBA.) a týmto spôsobom špecializovať svoje zameranie MPH štúdia.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Počas štúdia je študent povinný vypracovať 4 eseje.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Hlavné témy modulu sú:

 • Právne aspekty v zdravotníctve
 • Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia

Povinný predmety: Verejné zdravotníctvo

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími právnymi konceptmi a pojmami v zdravotníctve, ústavou, diskrimináciou, úlohou Dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, so spôsobmi pri riešení sťažností pacientov a získať prehľad o najnovších zákonoch.
 • Oboznámiť účastníkov s pojmami v oblasti organizačných stratégií, plánovania a implementácie stratégie.
 • Predstaviť typy organizačných stratégií a ich vhodnosť pre oblasť zdravotníctva. Priblížiť metodický a systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie.
 • Konfrontovať účastníkov s otázkami etiky správania sa a rozhodovania, či už pri právnych otázkach, alebo pri tvorbe stratégie zdravotníckeho zariadenia.

Hlavné témy modulu sú:

 • Operačný manažment zdravotníckeho zariadenia
 • Riadenie výkonu v zdravotníckom zariadení
 • Strategické riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
 • Kontrolling a plánovanie v zdravotníckych zariadeniach
 • Finančný manažment zdravotníckych zariadení
 • Ekonomika zdravotníctva a farmakoekonomika

Povinný predmety: Riadenie zdravotníckeho zariadenia

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s manažmentom zdravotníckeho systém a jeho vplyvmi na existenciu zdravotníckej organizácie, základnými funkciami organizácie a organizačnej štruktúry, vplyvmi zdravotníckych technológií na organizáciu aposkytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Predstaviť organizačnú štruktúru a modely opierajúce sa o stratégiu rozvoja organizácie, strategického plánovania a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Znázorniť komplexný pohľad na riadenie výkonu v organizácii.
 • Oboznámiť účastníkov s kontrolingom ako systémom a súčasťou riadenia, plánovania, monitorovania činností.
 • Predostrieť potrebu správneho finančného riadenia zariadení, tokov finančných prostriedkov a ich prerozdeľovania v rámci systému zdravotníctva. Odhaliť „čierne diery“ a poskytnúť námety a možnosti efektívneho využitia prostriedkov.

Hlavné témy modulu sú:

 • Zdravotníctvo a Hippokratova prísaha
 • Porovnanie systémov zdravotnej starostlivosti dvoch krajín

Povinný predmety: Systém zdravotnej starostlivosti

Obsah modulu:

Predmet „Systém zdravotnej starostlivosti“, je postavený na komparácií systémov zdravotnej starostlivosti vybraných štátov, poukazovania na pozitívne ako aj negatívne aspekty jednotlivých systémov.

Praktická časť  štúdia – môže byť témou záverečnej práce alebo eseje:

Študenti sa na základe vlastných skúseností a naštudovania si odbornej literatúry iných štátov pokúsia vytvoriť vhodný systém zdravotnej starostlivosti, ktorý zohľadňuje ekonomickú úroveň štátu a životnú úroveň obyvateľov.

Voliteľné predmety:

 • Úvod do manažmentu zdravotného systému
 • Demografia, štatistika a epidemiológia a vplyv na riadenie zdravotníckych zariadení
 • Riadenie zmien v sektore zdravotníctva
 • Manažment ľudí a ich špecifiká v zdravotníckom zariadení
 • Manažment kvality poskytovaných služieb zdravotnej   starostlivosti
 • Plánovanie a kontrola rozpočtu