Mondo International Academy

BA, BBA štúdium

Bakalársky stupeň štúdia je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Bakalársky študijný program trvá 27 mesiacov. V závislosti od programu sú udelené akademické tituly Bachelor, Bachelor of Arts (B.A.) alebo BBA – Bachelor of Business Administration. Absolventi s bakalárskym titulom sú kvalifikovaní pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni VŠ vzdelávania MA – Master (na Slovensku Mgr. – Magister).

Naše bakalárske programy sú obsahovo tvorené tak, aby sa tematické okruhy týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domcom trhu.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa študenti obdržia medzinárodný absolventský diplom s titulom BA – Bachelor, BBA – Bachelor of Business Administration od nášho garanta Madison International Institute of Business School USA.

BA, BBA štúdium

Vstupné požiadavky:  

Dokončené buď úplne stredoškolské alebo úplne stredné odborné vzdelanie s osvedčením o ukončení strednej školy (Vysvedčenie o maturitnej skúške).

Okrem všeobecných vstupných požiadaviek musíte splniť špecifické vstupné požiadavky, ktoré sú podrobne opísané pri každom programe. Napríklad v mnohých magisterských študijných programoch sa vyžaduje, aby bol váš bakalársky titul príbuzný zameraním, alebo budete musieť mať absolvované niektoré predmety a získané kredity, ktoré sa vyžadujú na pokračovanie v štúdiu na II. stupni.

Dĺžka štúdia je 27 mesiacov

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

BA & BBA PROGRAMY

BA Turizmus a Cestovný ruch

BA Hospitality Management - Bachelor Studies

BBA Podniková ekonomika

BBA Business Economics - Bachelor of Business Management