Mondo International Academy

BA, BBA štúdium

Bachelor (na Slovensku známe pod skratkou Bc. – Bakalár) štúdium je prvou odbornou kvalifikáciou, ktorú môžete získať. Študijný program Bachelor of Art, alebo Bachlor of Business Administration trvá 27 mesiacov. V závislosti od programu sú udelené akademické tituly Bachelor, Bachelor of Arts (B.A.) alebo BBA – Bachelor of Business Administration. Absolventi s BA, alebo BBA titulom sú kvalifikovaní pokračovať ďalej v štúdiu na II. stupni vzdelávania MA – Master (na Slovensku známe pod skratkou Mgr. – Magister).

Bachelor programy sú obsahovo tvorené tak, aby sa tematické okruhy týkali aj domáceho trhu, keďže mnohí absolventi budú chcieť využiť svoje vedomosti a získané kompetencie na domcom trhu.

Študenti majú možnosť od prvého ročníka Bachelor štúdia zamerať svoje predmety (špecializovať) na konkrétnu oblasť v ktorej chcú po úspešnom absolvovaní Bachelor štúdia pokračovať. Napríklad: BA štúdium s dôrazom na zdravotníctvo znamená že, pokračovaním po úspešnom absolvovaní I. stupňa štúdia je, štúdium MA., alebo MPH .

BA, BBA štúdium

Vstupné požiadavky:  

Dokončené buď úplne stredoškolské alebo úplne stredné odborné vzdelanie s osvedčením o ukončení strednej školy (Vysvedčenie o maturitnej skúške).

Pre prijatie na BA, alebo BBA štúdium platia všeobecné vstupné požiadavky. Uznávanie predmetov a  ročníkov predchádzajúcich štúdií  je možné.

Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa študenti obdržia medzinárodný absolventský diplom s titulom BA – Bachelor of Art, alebo BBA – Bachelor of Business Administration od nášho garanta Madison International Institute of Business School USA.

Ďalšími BA titulmi sú:

  • LL.B. – Bachelor of Law (právo)
  • B.Sc. – Bachelor of Science (napr. Kriminológia)
  • B.Tech – Technické zameranie

a ďalších cca 30 možností Bachelor štúdií. 

Uvedené programy BA a BBA sú oblasti, ktorým sme dali vizuálnu podobu. V prípade záujmu o ďalšie špecializované Bachelor programy je potrebná osobná konzultácia, kde sa určí smerovanie Bachelor štúdia (špecializácia) a ďalšie nevyhnutné kroky k dosiahnutiu úspešného ukončenia štúdia.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

BA & BBA PROGRAMY

Prejsť na: BA - CR

BA Hospitality Management - Bachelor Studies

Prejsť na: BBA - PE

BBA Business Economics - Bachelor of Business Management

Prejsť na: BA - MO

Medzinárodný obchod - Bakalársky program Mondo International Academy