Mondo International Academy

Europe Exam Centrum

 

Európske skúškové centrum

Členské štáty Európskej únie vyžadujú, aby zahraničné inštitúcie v rámci diaľkového alebo online vzdelávania zriadili lokálne skúšobné stredisko.

Na základe exkluzívnej Bilaterálnej zmluvy s našim partnerom Madison International Institute & Business School (MIIBS), registrované vo Veľkej Británií pod Reg. číslom 11100070, ako autorizovaná vzdelávacia spoločnosť pod SIC číslom: 85422 a akreditačným číslom UKPRN: 10067971. Okrem toho je členom EU Transparency Register (Registra transparentnosti EÚ),  bolo  zriadené skúšobné stredisko označené „EUROPE“ v Bratislave.

Európske skúškové centrum bolo zriadené za účelom zabezpečenia a vykonávania dohľadu nad skúškami.

Veľkou výhodou tohto skúšobného centra „Europe“ je, že absolventi majú možnosť podať žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní na akreditovaných univerzitách, alebo vysokých školách na Slovensku. 

Koordinácia skúšok prebieha v anglickom, francúzskom, nemeckom a v slovenskom jazyku.

Kópia dokumentov o založení centra “Europe” je uložená na ambasáde v Bratislave:

Ambasáda Spojených štátov Bratislava
P.O. Box 309
814 99 Bratislava
Slovenská republika

 

 

Koho sa týka absolvovanie skúšok v “Europe” centre?

POVINNE sa to týka študentov zapísaných do e-learningových/online kurzov študujúcich vo francúzskom jazyku.

Aký je priebeh skúšok?
Dotknutí študenti sa vzdelávajú on-line, alebo konzultačnou formou. Na rozdiel od ostatných študentov inštitútu, ktorí odovzdávajú svoje práce prostredníctvom elektronickej pošty, jedenkrát na konci štúdia prídu do skúšobného centra, aby pod prísnym dohľadom odovzdali svoju kontrolnú prácu a tiež preukázali svoje vedomosti formou skúšky. Študenti sa zapisujú do prezenčnej listiny a z toho dôvodu musia mať so sebou platný identifikačný preukaz.

Diplom budú môcť získať len tí študenti, ktorí sa osobne dostavia do skúšobného centra.

Ktorých programov sa táto forma skúšok týka?

Týka sa to všetkých programov, vyučovaných vo francúzkom jazyku.

Pri doktorandskom štúdiu sa koordinácia dizertačných prác zabezpečuje on-line systémom, ale hodnotenie dizertačnej práce (30 % z celkovej známky) prebieha osobne pred komisiou školenou na túto príležitosť počas výročnej skúšobnej schôdze.

 

Ako presne skúšky prebiehajú?

Skúšky prebiehajú v skúšobnej miestnosti. Každý študent obdrží písomné zadanie práce:

– pre študentov MA – Master študijných programov:  je pripravený test vo forme písomnej práce na stanovenú tému, pre každú špecializáciu je iná téma – trvanie 1:30 h

– pre študentov doktorandského štúdia: sú pripravené dva testy v písomnej forme. Každá téma je vopred stanovená. Trvanie 3 hodiny.

– pre študentov MA – Master študijných programov: ústne hodnotenie diplomovej práce dvomi členmi komisie – trvanie 30 minút

– pre študentov doktorandského štúdia: ústne hodnotenie dizertačnej práce štyrmi členmi komisie – trvanie 1:30 h

Vyhodnotenia výskumných prác vedú u každého študenta k spísaniu tzv. formulára TREAF (Thesis/Research Esssay Assessement Form – Formulár na vyhodnotenie dizertačnej/výskumnej písomnej práce).

 

Aké sú poplatky za skúšku v EUROPE centre?

– administratívny poplatok vo výške 35 eur

Náš inštitút je zodpovedný za organizačné náklady, ale študenti si musia zaplatiť individuálne cestovné výdavky a prípadné ubytovanie v Bratislave.

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY zaisťuje organizáciu a riadny priebeh skúšok a tiež dohliada na odovzdávanie záverečných prác.