Mondo International Academy

LL.M – Master of Law

 

LL..M je skratka z Latinského Magister Legum, pričom tento titul v angličtine znamená “Master of Law”, v pluráli (teda “LL”). LL.M štúdium patrí do kategórie „zahraničných štúdií“ bez ohľadu na to, či štúdium absolvujete na Slovensku, alebo inde v zahraničí. LL.M. (Master of Laws) je medzinárodne uznávaný titul. Študenti a odborníci získavajú tento titul z dôvodu rozšírenia svojich odborných vedomostí v špecializovanej oblasti práva, napr. v oblasti daňového práva alebo medzinárodného práva.

Mnohé právnické spoločnosti uprednostňujú kandidátov s LL.M. titulom, pretože je to dôkaz, že získali pokročilé, špecializované právne vzdelanie a sú dostatočne kvalifikovaní na prácu v medzinárodnom právnom prostredí.

Mondo International Academy využíva moderné formy učenia v spojení s praxou. Praktická časť sa uskutočňuje vo forme improvizovaných súdnych sporov, ktoré sa konajú priamo na akadémii. Na základe týchto súdnych konaní sa prispôsobuje ďalší proces výuky a domácich úloh.

 

LL.M

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Vstupné požiadavky:

  • Absolvovaný bakalársky titul z vysokoškolského štúdia alebo ukončené stredoškolské štúdium (+ minimálne 3-5 rokov praxe) alebo porovnateľné štúdium.
  • Študenti musia mať absolvované bakalárske štúdium v ​​študijnom odbore právo predtým, než sa uchádzajú o štúdium na LLM.

Výhody:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore práva,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Online forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

LL.M PROGRAMY

LL.M Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

LL.M Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

LL.M Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

LL.M Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

LL.M Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

LL.M Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

LL.M Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

LL.M Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law