Mondo International Academy

LL.M Občianske právo

Študijný program LL.M Občianske právo je zameraný na prehĺbenie znalostí z oblasti Občianskeho práva. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať  v mnohých smeroch. Študenti nadobudnú znalosti z nového občianskeho zákonníka. Tento program ponúka študentom možnosť zúžiť svoje zameranie a vybrať si špecializáciu napr.: Právo duševného vlastníctva, Rodinné právo, Obchodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety Obč.P.

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Zastúpenie a zástupca v občianskom práve
 2. Zmluvy a zmluvné vzťahy v občianskom práve
 3. Preskúmanie rozhodnutí a opravné prostriedky
 4. Exekúcie výkon cudzích exekučných titulov
 5. Konanie o dedičstve a nadobudnutie dedičstva
 6. Cezhraničné dedenie
 7. Právne následky elektronického uzatvárania zmlúv
 8. Komparácia vybraných zmlúv v občianskom a obchodnom práve

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Ukončenie zmluvných vzťahov
 2. Vybrané otázky disciplinárneho súdnictva
 3. Ochrana práv spotrebiteľa
 4. Orgány ochrany práv spotrebiteľa
 5. Medzinárodná spolupráca pri vymáhaní pohľadávok
 6. Dôkazné prostriedky v civilnom sporovom poriadku
 7. Náhrada škody a jej uplatnenie v súdnom konaní