Mondo International Academy

LL.M Finančné a daňové právo

Študijný program LL.M Finančné a daňové právo poskytuje komplexné štúdium v daňovom práve so silným medzinárodným ako aj domácim zameraním. Medzinárodné zdanenie sa v posledných rokoch stalo významným a preto bol program LL.M navrhnutý tak, aby poskytoval študentom dôkladnú základňu v hmotnoprávnych finančných, daňových pravidlách a daňovej politike.

LL.M Finančné a daňové právo poskytuje špecializáciu, ktorá dopĺňa existujúce právnické vzdelávanie. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch, napr. v Investičnom manažmente, Finančnom manažmente, Investičnom Bankovníctve, Finančných derivátoch, Medzinárodnej ochrane investícií, Priamych zahraničných investíciách alebo v Daňovom práve, Medzinárodnom zdaňovaní, Zdaňovaní príjmov, podielov na zisku obchodných spoločností, dividend a Uplatňovaní daní v medzinárodnej preprave.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Program Finančné a daňové právo pripraví študentov na budúcu prax, či majú v úmysle vstúpiť do súkromnej sféry, zamestnania alebo štátnej správy.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LLM Master of Law Financial & Tax Law
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Finančné právo
 2. Investičný manažment
 3. Finančný manažment
 4. Investičné bankovníctvo
 5. Medzinárodné obchodné financovanie
 6. Finančné deriváty
 7. Medzinárodné financie
 8. Risk management v bankovníctve

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Regulácia finančného trhu
 2. Private equity
 3. Medzinárodná ochrana investícií
 4. Priame zahraničné investície
 5. Daňové právo
 6. Medzinárodné zdaňovanie
 7. Zdaňovanie príjmov
 8. Zdaňovanie podielov na zisku obchodných spoločností
 9. Zdaňovanie dividend
 10. Uplatňovanie daní v medzinárodnej preprave

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration