Mondo International Academy

LL.M Finančné a daňové právo

Študijný program LL.M Finančné a daňové právo poskytuje komplexné štúdium v daňovom práve so silným medzinárodným ako aj domácim zameraním. Medzinárodné zdanenie sa v posledných rokoch stalo významným a preto bol program LL.M navrhnutý tak, aby poskytoval študentom dôkladnú základňu v hmotnoprávnych finančných, daňových pravidlách a daňovej politike.

LL.M Finančné a daňové právo poskytuje špecializáciu, ktorá dopĺňa existujúce právnické vzdelávanie. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch, napr. v Investičnom manažmente, Finančnom manažmente, Investičnom Bankovníctve, Finančných derivátoch, Medzinárodnej ochrane investícií, Priamych zahraničných investíciách alebo v Daňovom práve, Medzinárodnom zdaňovaní, Zdaňovaní príjmov, podielov na zisku obchodných spoločností, dividend a Uplatňovaní daní v medzinárodnej preprave.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Program Finančné a daňové právo pripraví študentov na budúcu prax, či majú v úmysle vstúpiť do súkromnej sféry, zamestnania alebo štátnej správy.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety FaDP

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Finančné právo
 2. Investičný manažment
 3. Finančný manažment
 4. Investičné bankovníctvo
 5. Medzinárodné obchodné financovanie
 6. Finančné deriváty
 7. Medzinárodné financie
 8. Risk management v bankovníctve

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Regulácia finančného trhu
 2. Private equity
 3. Medzinárodná ochrana investícií
 4. Priame zahraničné investície
 5. Daňové právo
 6. Medzinárodné zdaňovanie
 7. Zdaňovanie príjmov
 8. Zdaňovanie podielov na zisku obchodných spoločností
 9. Zdaňovanie dividend
 10. Uplatňovanie daní v medzinárodnej preprave