Mondo International Academy

LL.M Obchodné právo

Študijný program LL.M Obchodné právo je zameraný na prehĺbenie znalostí v Obchodnom práve. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr. Bankového práva, Zmluvného práva, Zabezpečenia záväzkov alebo v Medzinárodných zmluvách o preprave a ďalších. Navyše je tento študijný program možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napr. v odboroch: Právo duševného vlastníctva, Medzinárodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety OP

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Bankové právo
 2. Bankovníctvo
 3. Konkurz a reštrukturalizácia
 4. Reklamácia a záruka na tovar v praxi
 5. Nekalá súťaž
 6. Ochrana proti nekalej súťaži
 7. Právo neziskových organizácií
 8. Jednoduchá spoločnosť a iné formy obchodných spoločností
 9. Medzinárodné obchodné právo

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky
 2. Právna úprava jednotlivých zmluvných typov
 3. Osobitná právna úprava Obchodného zákonníka pre záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
 4. Zabezpečenie záväzkov, zabezpečovacie inštitúty používané v obchodno-právnych vzťahoch
 5. Uzatváranie zmlúv
 6. Obchodno-záväzkové vzťahy a ich právna povaha
 7. Zmluvy v obchodnom práve.
 8. Právo medzinárodných organizácií
 9. Medzinárodné zmluvy o preprave