Mondo International Academy

LL.M Ochrana životného prostredia

Študijný program LL.M Ochrana životného prostredia, je určený pre študentov, ktorí majú záujem o kariéru v oblasti životného prostredia, využívania pôdy a energetického práva.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch. Program pripraví jednotlivcov na prácu pre domáce aj medzinárodné organizácie alebo mimovládne organizácie. Presadzuje interdisciplinárnu odbornú prípravu v oblasti právnych predpisov a politiky v oblasti životného prostredia, energetiky a zdrojov. Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Cieľom tohto špecializovaného programu je poskytnúť  právnikom právne a analytické znalosti potrebné na riešenie otázok znečistenia, toxických látok, zmeny klímy, energie, ochrany živých druhov na súši aj v oceánoch, využívania pôdy a ochrany životného prostredia.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety OŽP

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Medzinárodná ochrana životného prostredia
 2. Medzinárodné environmentálne právo
 3. Trestnoprávne aspekty ochrany životného prostredia
 4. Európske právo životného prostredia
 5. Otázky životného prostredia, medzinárodné dohovory a protokoly
 6. Montevidejský program pre rozvoj a periodické revízie environmentálneho práva

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 2. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy
 3. Ochrana vôd a prírody
 4. Odpady a odpadové hospodárstvo
 5. Energetika a životné prostredie
 6. Zdravie a životné prostredie
 7. Ochrana pôdy
 8. Medzinárodné organizácie na ochranu životného prostredia a prírody