Mondo International Academy

LL.M Právo duševného vlastníctva

 

Študijný program LL.M Právo duševného vlastníctva sa zaoberá právami týkajúcimi sa ochrany vynálezov, návrhov, literárnych, hudobných a umeleckých diel a podobne.

LL.M Právo duševného vlastníctva poskytuje špecializáciu, ktorá dopĺňa existujúce právnické vzdelávanie. Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch práva, v Správnom, Ústavnom a Medzinárodnom práve vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch, napr. v znalostiach v Legislatíve, falšovaní výrobkov a autorskom pirátstve, Vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva a znalostiach súvisiacich s Medzinárodnými ochrannými známkami. Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Obchodného práva, Občianskeho práva, Medzinárodného práva a pod.

Absolventi získajú odborné znalosti na poskytovanie kvalifikovaného poradenstva vo veciach obchodných tajomstiev, patentov, ochranných známok, autorských práv a ich vymožiteľnosti a ochrany.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LLM Intellectual property law - Master of Law
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety PDV

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Tvorivá duševná činnosť autora
 2. Osobnostné autorské práva
 3. Majetkové autorské práva
 4. Autorskoprávna ochrana
 5. Používanie diela chránené autorským právom
 6. Patenty a úžitkové vzory a výluky z patentovania

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Ochranné známky a práva majiteľa ochrannej známky
 2. Zabezpečenie ochrany dizajnov
 3. Autorské práva a licencie
 4. Medzinárodné ochranné známky
 5. Legislatíva, falšovanie výrobkov a autorské pirátstvo
 6. Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva
 7. Medzinárodné úrady a organizácie na ochranu práv duševného vlastníctva