Mondo International Academy

LL.M Rodinné právo

LL.M Rodinné právo ponúka študentom príležitosť nadobudnúť znalosti v oblastiach, z ktorých mnohé rezonujú v spoločnosti a javia sa ako konfliktné,  pričom nie vždy je tomu tak.

V tomto študijnom programe študent získa zriedkavý pohľad na rôzne aspekty vyživovacích povinností, syndrómu zavrhnutého dieťaťa, riešenia konfliktov, striedavej starostlivosti a rodičovských práv a povinností. Všetky tieto aspekty sú vždy demonštrované aj na praktických prípadoch, čím si študent obohatí svoje doterajšie znalosti.

Cieľom programu je, aby rodinné právo bolo vnímané v širšom spoločenskom kontexte a aby študenti čerpali aj iných materiálov ako tradičných, zákonných a dokázali sa orientovať v problematike aj prakticky.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze študovať princípy, ktoré sú základom moderného rodinného práva.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety RP

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Mediátor a riešenie konfliktov
 2. Inštitút manželstva v modernej spoločnosti a morálka
 3. Rodičovské práva a povinnosti
 4. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Deti a náhradná rodinná starostlivosť
 2. Zánik manželstva rozvodom a jeho právne následky
 3. Zánik manželstva s medzinárodným prvkom
 4. Právne Aspekty vyživovacích povinností
 5. Vybrané otázky výživného
 6. Vyživovacia povinnosť v judikatúre
 7. Rôzne podoby náhradnej rodinnej starostlivosti
 8. Syndróm zavrhnutého dieťaťa