Mondo International Academy

LL.M Trestné právo

 

Študijný program LL.M Trestné právo ponúka študentom široký prehľad v hmotnom aj procesom trestnom práve v kontexte kriminality ako voľby sociálneho správania, Osobnosti páchateľa trestného činu a priestupku, Prevencie recidívy v trestnom práve ako aj psychológie v oblasti školstva, kriminológie a Investigatívnej psychológie, pričom každý študent si môže vybrať moduly so zameraním aj na Daňové úniky a daňovú kriminalitu alebo Korupciu v súčasnej spoločnosti. Študenti môžu získať znalosti z nadnárodnej a medzinárodnej kriminality.

Tento študijný program je možné kombinovať so špecializáciou napr v odboroch: Právo duševného vlastníctva, Medzinárodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Predmety TP

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Trestné právo
 2. Kriminalita ako voľba sociálneho konania
 3. Viktimológia – pomoc poškodeným
 4. Prevencia recidívy trestnej činnosti
 5. Európske trestné právo
 6. Psychopatológia a základy psychiatrie
 7. Školská psychológia
 8. Kriminologická psychológia
 9. Investigatívna psychológia
 10. Daňové úniky a daňová kriminalita

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Korupcia v súčasnej spoločnosti
 2. Psychológia pre právnikov
 3. Inovácie v probácií a mediácií
 4. Vojenské trestné právo
 5. Osobnosť páchateľa trestného činu a priestupku
 6. Spôsoby dokazovania v trestnom konaní
 7. Aspekty dohody o vine a treste
 8. Opravné prostriedky v trestnom konaní
 9. Medzinárodná spolupráca v trestných veciach
 10. Trestnoprávne aspekty porušovania práv duševného vlastníctva