Mondo International Academy

LL.M Trestné právo

 

Študijný program LL.M Trestné právo ponúka študentom široký prehľad v hmotnom aj procesom trestnom práve v kontexte kriminality ako voľby sociálneho správania, Osobnosti páchateľa trestného činu a priestupku, Prevencie recidívy v trestnom práve ako aj psychológie v oblasti školstva, kriminológie a Investigatívnej psychológie, pričom každý študent si môže vybrať moduly so zameraním aj na Daňové úniky a daňovú kriminalitu alebo Korupciu v súčasnej spoločnosti. Študenti môžu získať znalosti z nadnárodnej a medzinárodnej kriminality.

Tento študijný program je možné kombinovať so špecializáciou napr v odboroch: Právo duševného vlastníctva, Medzinárodné právo a podobne.

Štúdium je určené pre advokátov, notárov, koncipientov, právnikov, študentov práva,  pracovníkov, ktorí majú záujem o právo a pracujú s ním na dennej báze.

Criminal Law - LLM Master of Law
LL.M is an abbreviation from Latin term Legum Magister, which means “master of law”. It is internationally recognized post-graduate law education.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety

1. Správne právo

2. Ústavné právo

3. Medzinárodne právo

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Trestné právo
 2. Kriminalita ako voľba sociálneho konania
 3. Viktimológia – pomoc poškodeným
 4. Prevencia recidívy trestnej činnosti
 5. Európske trestné právo
 6. Psychopatológia a základy psychiatrie
 7. Školská psychológia
 8. Kriminologická psychológia
 9. Investigatívna psychológia
 10. Daňové úniky a daňová kriminalita

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Korupcia v súčasnej spoločnosti
 2. Psychológia pre právnikov
 3. Inovácie v probácií a mediácií
 4. Vojenské trestné právo
 5. Osobnosť páchateľa trestného činu a priestupku
 6. Spôsoby dokazovania v trestnom konaní
 7. Aspekty dohody o vine a treste
 8. Opravné prostriedky v trestnom konaní
 9. Medzinárodná spolupráca v trestných veciach
 10. Trestnoprávne aspekty porušovania práv duševného vlastníctva

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration