Mondo International Academy

MATURITA

Mondo Interntaional Academy v kooperácií s americkým partnerom Madison International Institute & Business School poskytuje možnosť absolvovať maturitné (stredoškolské) vzdelanie. Štúdium je určené pre tých, ktorí v minulosti z rôznych dôvodov nemali možnosť ukončiť, alebo ani začať vzdelávanie, ktorého výstupom je maturitné vysvedčenie.

Vzdelávací program je vyučovaný na základe amerického systému, pričom predmety sú doplnené alebo nahradené predmetmi, ktoré sa vyžadujú na Slovensku a sú obsiahnuté v „Zákone č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Absolventi maturitnej skúšky obdržia „High School Diploma“ a vysvedčenie o absolvovanej maturitnej skúške.

Vzdelávací program prebieha konzultačnou formou a  online formou. Záverečná skúška prebieha písomnou formou.

Maturita
MATURITA - US High school Diploma

Povinné predmety:

 • Angličtina
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Dejepis
 • Občianska náuka
 • Geografia
 • Doprava
 • Filozofia, etická výchova alebo náboženská výchova (výber jedného predmetu)
 • Matematika
 • Umenie a dizajn, sochárstvo, kreslenie alebo móda (výber jedného predmetu)
 • Svet podnikania a hospodárstvo
 • Ekonomika

Voliteľné jazyky:

 • Francúzky jazyk
 • Nemecký jazyk

Maturitné skúšky:

Testy sa uskutočnia na záverečnom zasadnutí v jednom z konkrétnych regionálnych centier.