Mondo International Academy

MBA Štúdium

Postgraduálny študijný program Master of Business Administration (MBA) je manažérsky vzdelávací program, ktorý je určený nielen pre stredných a vrcholových manažérov, vlastníkov firiem a vedúcich pracovníkov, ale aj pre všetkých ďalších záujemcov, ktorí chcú rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na poli praktického využitia.

MBA pôvodne vzniklo pre inžinierov a pracovníkov s technickým zameraním, ktorí sa dostali do riadiacich pozícií a potrebovali ovládať riadiť spoločnosť a zamestnancov. Priemyselný rozvoj v USA ovplyvnil aj vzdelávanie a zvyšovanie nárokov na pracovníkov na riadiacich pozíciách, čím sa začali diverzifikovať obsahové stránky MBA programov  s rôznym zameraním.

Štúdium MBA čerpá z anglo-amerického systému vzdelávania, čo znamená, kombináciu praktického vzdelávacieho systému s online vyučovacím systémom anglosaskej pedagogiky. Anglosaský systém školstva je tradične viac zameraný na rozvoj zručností študenta a ich praktickú demonštráciu. Študenti si tak vďaka absolvovaniu MBA programov bližšie osvoja rôzne komunikačné a praktické zručnosti, ktoré môžu využiť pri budovaní ich osobnej aj profesionálnej dráhy.

MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Vstupné požiadavky:

  • Absolvovaný bakalársky titul z vysokoškolského štúdia alebo ukončené stredoškolské štúdium (+ minimálne 3-5 rokov praxe) alebo porovnateľné štúdium.

Štúdium pozostáva z povinných, povinných a voliteľných modulov. Dĺžka štúdia je 9 – 18 mesiacov.

Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

Výhody:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MSc.,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Online forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

MBA PROGRAMY

MBA E@Obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

MBA Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

MBA Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

MBA Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podniková ekonomika

Business economy

MBA Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

MBA Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration