Mondo International Academy

MBA Marketingový manažment

MBA Marketing manažment ponúka študentom možnosť pochopiť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú trhy a poskytuje im vedomosti potrebné na formulovanie obchodných stratégií, ktoré spĺňajú marketingové požiadavky.

Tento študijný program ponúka dve možnosti zamerania: marketing alebo manažment podnikania.

V rámci zamerania na marketing si študent môže vybrať moduly, ktoré súvisia s marketingom ako napr.: Ekonomika a manažment reklamy, Psychológia v reklame, Mediálne a autorské právo, Komunikácia s verejnosťou, Marketingová komunikácia, Marketingové stratégie, Online marketing a Virálny marketing. Alebo sa zameria na manažment podnikania, kam môžeme zaradiť moduly: Strategické riadenie podniku, Trhová pozícia podniku, ekonomika a manažment reklamy a pod.  Samozrejme výber modulov je ponechaný na individuálnom rozhodnutí, každého študenta.

Študenti zaradení do tohto programu majú možnosť širokého výberu modulov s výberom špecializácie, ako napríklad Právo duševného vlastníctva, Podnikanie a manažment alebo Elektronický obchod a elektronické podnikanie a iné.

MBA Marketing Management - Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

   Povinné predmety:

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

Voliteľné predmety (6 predmetov):

 1. Ekonomika a manažment reklamy
 2. Psychológia v reklame
 3. Mediálne a autorské právo
 4. Komunikácia s verejnosťou
 5. Strategické riadenie podniku
 6. Marketingová stratégia

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Trhová pozícia podniku
 2. Vzťahy so zákazníkmi
 3. Online marketing a virálny marketing
 4. Marketingová komunikácia
 5. Správanie spotrebiteľa

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science