Mondo International Academy

MBA Medzinárodné podnikanie

MBA Medzinárodné podnikanie ponúka príležitosť na rozšírenie manažérskych zručností. Študent sa zameriava na aktualizáciu a zvyšovanie všeobecných manažérskych vedomostí v oblasti podnikania a obohacuje ich o znalosti v oblasti Medzinárodnej prepravy a logistiky, Interkulturálneho manažmentu, Svetovej ekonomiky alebo Manažmentu medzinárodného podnikania a ďalších.

Program je určený pre rozvoj dôležitých analytických zručnosti pri posudzovaní globálneho prostredia pre podnikanie. Ďalej je  zameraný na identifikáciu nových medzinárodných obchodných príležitostí a analýzy medzinárodných trhov a odvetví, riešenia medzinárodných problémov a to systematickým ako aj tvorivým spôsobom.

International Business - Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Micro a Makro ekonomika

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Manažment medzinárodného podnikania
 2. Medzinárodné hospodárske vzťahy
 3. Ekonómia a Ekonomika Európskej únie
 4. Svetová ekonomika
 5. Medzinárodná logistika a preprava

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Medzinárodná ekonómia
 2. Interkulturálny manažment
 3. Aspekty rozširovania podnikateľskej činnosti
 4. Formy medzinárodného podnikania
 5. Finančné operácie v medzinárodnom obchode

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration