Mondo International Academy

MBA Medzinárodný obchod

MBA Medzinárodný obchod pripravuje študentov na integráciu medzinárodných obchodných operácií spoločností nachádzajúcich sa v rôznych krajinách.  Študijný program zahŕňa transakciu produktov a služieb medzi dvoma a viacerými nadnárodnými obchodnými stranami.

Študenti sa špecializujú sa na témy týkajúce sa medzinárodného obchodu, medzinárodnej obchodnej politiky, medzinárodných inštitúcií a medzinárodných financií. Môžu si vybrať, či sa chcú viac sústrediť na  medzinárodný obchod alebo medzinárodnú obchodnú politiku alebo ekonomiku rozvojových krajín.

International Trade - MBA Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore práva,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Micro a Makro ekonomika

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Medzinárodné hospodárske právo
 2. Medzinárodný obchod
 3. Medzinárodné organizácie svetového obchodu
 4. Hospodárska diplomacia
 5. Obchod a rozvoj
 6. Ekonomika rozvojových krajín
 7. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Medzinárodná obchodná politika
 2. Medzinárodné financie
 3. Medzinárodné podnikanie
 4. Politicko-ekonomické zoskupenia
 5. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
 6. Medzinárodná migrácia pracovných síl
 7. Medzinárodné menové inštitúcie
 8. Menová politika a jej nástroje

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration