Mondo International Academy

MBA Medzinárodný obchod

MBA Medzinárodný obchod pripravuje študentov na integráciu medzinárodných obchodných operácií spoločností nachádzajúcich sa v rôznych krajinách.  Študijný program zahŕňa transakciu produktov a služieb medzi dvoma a viacerými nadnárodnými obchodnými stranami.

Študenti sa špecializujú sa na témy týkajúce sa medzinárodného obchodu, medzinárodnej obchodnej politiky, medzinárodných inštitúcií a medzinárodných financií. Môžu si vybrať, či sa chcú viac sústrediť na  medzinárodný obchod alebo medzinárodnú obchodnú politiku alebo ekonomiku rozvojových krajín.

International Trade - MBA Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Medzinárodné hospodárske právo
 2. Medzinárodný obchod
 3. Medzinárodné organizácie svetového obchodu
 4. Hospodárska diplomacia
 5. Obchod a rozvoj
 6. Ekonomika rozvojových krajín
 7. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Medzinárodná obchodná politika
 2. Medzinárodné financie
 3. Medzinárodné podnikanie
 4. Politicko-ekonomické zoskupenia
 5. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky
 6. Medzinárodná migrácia pracovných síl
 7. Medzinárodné menové inštitúcie
 8. Menová politika a jej nástroje

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science