Mondo International Academy

MBA Podnikanie a manažment (riadenie firmy)

 

MBA Podnikanie a manažment pripraví študentov na výzvy založenia a rozvoja podnikania v dnešnom dynamickom prostredí. Pomôže vytvoriť rámec pre nový podnik a poskytne potrebné zručnosti na to, aby sa absolvent stal podnikateľským vodcom.

Tento študijný program ponúka študentom možnosť spoznať potreby kvalitného vedenia podniku a stať sa inovatívnym podnikateľom prostredníctvom Manažmentu kvality a certifikácie manažérskych systémov a Manažmentu inovácií.

MBA Business and management - Master of Business Administration
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Manažment
 2. Manažment výroby
 3. Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Podniková kultúra
 2. Manažment inovácií
 3. Strategický manažment
 4. Manažment rizika
 5. Manažment kvality a certifikácia manažérskych systémov

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science