Mondo International Academy

MBA Podniková ekonomika

MBA podniková ekonomika poskytuje študentom vedomosti z manažérskych, obchodných a ekonomických znalostí. Program je zostavený tak, aby ponúkal silný základ v ekonomických a podnikateľských princípoch riadenia podniku.

Tento program je určený najmä pre manažérov v rozhodovacích pozíciách, vlastníkov podnikov ako aj poradcov v oblasti podnikania a súvisiacich pozíciách.  Študenti môžu kombinovať tento študijný program so špecializáciou ako napr. : Medzinárodné podnikania, Medzinárodný obchod a ďalšie.

Business economy
MBA is a managerial educational program designed for middle and top managers.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Vedenie podniku

2. HR manažment

3. Strategický manažment

Voliteľné predmety (6 predmetov alebo 3 predmety z nižšie uvedených špecializácií):

 1. Ekonomika a manažment podniku
 2. Podnik a podnikanie
 3. Podnikové riadenie
 4. Firemné plánovanie

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Podnikové financie
 2. Daňové povinnosti podnikateľa
 3. Cenové rozhodovanie
 4. Informačné systémy podniku
 5. Podnik s medzinárodnou účasťou
 6. Obchodný majetok spoločností

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science