Mondo International Academy

MPA – Master of Public Administration

Študijné programy MPA Master of Public Administration sú programy, v ktorých študenti pochopia rozhodovacie procesy organizačných štruktúr a rozpočtové procesy vo verejnom sektore.

Študenti majú možnosť rozvinúť svoje vedomosti a zručnosti v efektívnej tvorbe politiky v orgánoch verejného sektora. Tento študijný program umožňuje študentom nasmerovať svoju kariéru do verejného sektora, poradenstva vo verejnom sektore a v práci súvisiacej s riadením v medzinárodných organizáciách alebo think-tankoch.

Program MPA priamo prispieva k riešeniu spoločných výziev súčasnej spoločnosti prostredníctvom výskumu a projektov pre verejnú správu, ktoré zahŕňajú praktické vzdelávanie. Program sa tiež snaží rozvíjať študentské vzťahy, podporuje profesijné zameranie vo verejnej správe.

Osnovy  tohto študijného programu sú navrhnuté tak, aby boli flexibilné a umožňovali študentom absolvovať študijný plán, ktorý odráža ich akademické záujmy a ich osobný a profesionálny rast.

V štúdiu MPA si študenti prehĺbia svoje znalosti a rozvinú svoje zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre kariéru vo verejnej správe, verejnej politike a v medzinárodnej politike. Veríme, že verejná správa zahŕňa využívanie schopností a možností prispieť k širokému verejnému blahu.

Absolventi MPA budú schopní:

 • Viesť a riadiť verejnú správu;
 • Podieľať sa na procese tvorby politiky;
 • Analyzovať a kriticky myslieť a rozhodovať sa;
 • Formulovať a aplikovať perspektívu verejnej správy; a
 • Komunikovať s občanmi.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať verejnej správe, verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

MPA Master of Public Administration at MIA Mondo International Academy

Vstupné požiadavky:

 • Absolvovaný bakalársky titul z vysokoškolského štúdia alebo porovnateľné štúdium.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

ODPORÚČANIA AKADÉMIE:

Mondo International Academy odporúča popri absolvovaní MPA programov, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

MPA. PROGRAMY

MPA Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

MPA Štátna správa & samospráva

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

MPA Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration