Mondo International Academy

MPA Medzinárodne vzťahy

Študijný program MPA Medzinárodne vzťahy rozvíja vedomosti študentov v oblasti medzinárodných vzťahov, ktorí rozumejú komplexným, nadnárodným otázkam a dokážu riadiť medzinárodné organizácie. Študenti získajú kvalitatívne a kvantitatívne analytické zručnosti a praktické manažérske zručnosti požadované vedúcimi predstaviteľmi v hlavných oblastiach medzinárodných vzťahov.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Kybernetická bezpečnosť, Verejná a hospodárska politika, Decentralizácia vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v Ústavnom a inštitucionálnom práve Európskej únie, Globalizácií a bezpečnosti, v Medzinárodnom práve zahŕňajúcom Medzinárodné právo a obchodnú politiku, Národnej bezpečnosti a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Verejnej politiky alebo Štátnej správy a samosprávy.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration

MPA Master of Public Administration at MIA Mondo International Academy

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

ODPORÚČANIA AKADÉMIE:

Mondo International Academy odporúča popri absolvovaní MPA programov, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Povinné predmety:

 1. Cybersecurity
 2. Verejná a hospodárska politika
 3. Decentralizácia

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Britská vláda a politika
 2. Americká vláda a politika
 3. Riešenie konfliktov a rozvoj po skončení vojny
 4. Ústavné a inštitucionálne právo Európskej únie
 5. Analýza zahraničnej politiky
 6. Teórie medzinárodných vzťahov
 7. Vojna, mier, ľudské práva a medzinárodné právo
 8. Európska únia: inštitúcie a politika
 9. Geopolitika a globalizácia
 10. Globálna etika
 11. Globálna verejná politika
 12. Globalizácia

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Globalizácia a bezpečnosť
 2. História a teória európskej integrácie (dejiny)
 3. Ľudské práva, zodpovednosť a svetová politika
 4. Neformálne postupy v sovietskom a post-sovietskom hospodárstve
 5. Medzinárodné normy a inštitúcie v oblasti ľudských práv
 6. Medzinárodné právo a ľudské práva
 7. Medzinárodné organizácie
 8. Medzinárodný mier a bezpečnosť
 9. Medzinárodná politická ekonomika
 10. Medzinárodná obchodná politika
 11. Európska únia, globalizácia a štát
 12. Národ, identita a moc v strednej a východnej Európe

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Nezisková a dobrovoľná sektorová politika a riadenie
 2. Politika a regulácia v Európe
 3. Politika zmien v pobaltských štátoch
 4. Ruská zahraničná politika od roku 1917
 5. Ruská politika
 6. Terorizmus
 7. Európska únia: inštitúcie a politika
 8. Mimovládne organizácie a neziskové riadenie
 9. Veľvyslanectvo a diplomacia
 10. Medzinárodný rozvoj
 11. Medzikultúrna komunikácia a rokovania
 12. Zahraničná a verejná politika
 13. Národná bezpečnosť

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration