Mondo International Academy

MPA Verejná politika

Študijný program MPA Verejná politika ponúka študentom možnosť získať vedomosti v oblasti  politických procesov a rozvíja vedomosti študentov, ktorí sa chcú zdokonaliť v tvorbe a riadení verejnej politiky s cieľom zapájať sa do politických procesov a presadzovať v nich nové a inovatívne politiky.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Kybernetická bezpečnosť, Verejná a hospodárska politika, Decentralizácia vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: vo Vytváranie hospodárskej politiky, Demokracii, vo Verejných financiách a rozpočtovaní a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore štátnej správy a samosprávy alebo medzinárodných vzťahoch.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Verejnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

MPA Master of Public Administration Public Policy

MPA Master of Public Administration at MIA Mondo International Academy

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Cybersecurity

2. Verejná a hospodárska politika

3. Decentralizácia

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Nastavenie agendy a verejná politika
 2. Demokracia a zodpovednosť
 3. Demokracia, občianstvo a ústava
 4. Demokratické politické inštitúcie
 5. Vytváranie hospodárskej politiky
 6. Politika životného prostredia
 7. Rovnosť, spravodlivosť a diverzita
 8. Teoretické základy ľudských práv

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Teórie a aktéri politického procesu
 2. Voliči, účasť na verejnej mienke
 3. Metódy hodnotenia vplyvu
 4. Právna veda a právna teória
 5. Zákon a nariadenie
 6. Vytváranie politiky práce
 7. Etika chudoby
 8. Význam slobody: Aplikované metódy v politických teóriách
 9. Normatívne metódy, právna analýza a výskumné zručnosti
 10. Parlament, politické strany a tvorba politík

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Perspektívy organizovanej trestnej činnosti a terorizmu
 2. Implementácia politiky
 3. Energetická politika
 4. Verejná etika
 5. Verejné financie a rozpočtovanie
 6. Verejné riadenie: Teórie a inovácie
 7. Verejná mikroekonómia
 8. Ekonomika a analýza verejnej politiky
 9. Stratégia a organizačné zmeny

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration