Mondo International Academy

MPA Štátna správa a samospráva

MPA Štátna správa a samospráva je štúdium určené pre študentov, ktorí hľadajú kariéru v štátnej správe, samospráve. Program pripraví študenta na rolu manažéra v štátnej správe alebo samospráve. Rozvíja zručnosti a techniky používané manažérmi na implementáciu politík, projektov a programov, ktoré riešia dôležité problémy štátnej správy a samosprávy.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Kybernetická bezpečnosť, Verejná a hospodárska politika, Decentralizácia vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v Ekonomike verejnej správy a verejného sektora, Manažmente Europrojektov, v Možnostiach financovania vidieckeho rozvoja z fondov EÚ, v Organizácií volieb SR, v oblastiach týkajúcich sa štátneho rozpočtu a rozpočtové zásady a pravidlá pri zostavovaní verejného rozpočtu, Sociálnej politike, Územnej samosprávy alebo Verejných financiách  a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore verejná politika a medzinárodné vzťahy.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať Štátnej správe, Verejnej politike alebo chcú riadiť alebo pracovať v štátnej správe.

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

MPA Štátna správa a samospráva

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Odporúčanie akadémie:

Mondo International Academy odporúča popri absolvovaní MPA programov, súbežne absolvovať vysoko hodnotný Online certifikát „Peace Operations Training Institute / Study peace and humanitarian relief any place, any time, ktorý im zaistí cestu k získaniu kvalitného pracovného miesta, na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni v rámci OSN.

Povinné predmety:

1. Kybernetická bezpečnosť

2. Verejná a hospodárska politika

3. Decentralizácia

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Ciele a inštitúcie fiškálnej politiky
 2. Činnosti verejnej správy
 3. Decentralizácia
 4. Efektívnosť verejného sektora
 5. Ekonomika verejnej správy a verejného sektora
 6. Externality (pozitívne a negatívne) a opcie štátu pri ich riešení
 7. Faktory neefektívnych  intervencií štátu do verejnej ekonomiky
 8. Fakultatívne orgány územnej samosprávy
 9. Financie a granty
 10. Kontrola vo verejnej správe
 11. Manažérska ekonomika
 12. Manažment Europrojektov

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Miestne orgány štátnej správy
 2. Možnosti financovania vidieckeho rozvoja z fondov EÚ
 3. Obligatórne orgány územnej samosprávy
 4. Organizácia volieb v SR
 5. Organizačné správanie
 6. Pojem štátneho rozpočtu a rozpočtové zásady a pravidlá pri zostavovaní verejného rozpočtu
 7. Politická veda
 8. Právo sociálneho zabezpečenia
 9. Príjmy a výdavky územných samosprávnych rozpočtov
 10. Regionálna politika
 11. Regionálny rozvoj
 12. Sociálna hospodárska politika

Ďalšie voliteľné predmety:

 1. Sociálna politika
 2. Sociológia
 3. Štatistika
 4. Štátna správa a jej charakteristické črty
 5. Štátoveda
 6. Teória a prax obecnej samosprávy
 7. Teória práva
 8. Teória verejnej správy
 9. Teórie správy a byrokracie
 10. Teórie správy a byrokracie
 11. Ústavné právo
 12. Územná samospráva
 13. Verejná správa a jej charakteristické črty

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration