Mondo International Academy

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

Študijný program MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti je navrhnutý tak, aby študenti získali  dôkladnú znalosť najnovších procesov v oblasti zdravotnej starostlivosti a aby im umožnil pracovať v oblasti riadenia informačných systémov, ekonomiky a štatistických databáz. Tento stupeň manažmentu v oblasti zdravotníctva rozvinie vaše pochopenie systému zdravotnej starostlivosti, štruktúru jej organizácií. V rámci tohto programu sa budete venovať tokom informácií medzi zdravotníckymi organizáciami, ich požiadavkami na štatistické vykazovanie a mechanizmy rozhodovania. Okrem toho s využitím výsledkov najnovšieho vedeckého vývoja budú môcť študenti aplikovať aktuálne teórie riadenia a vykonávať, dohliadať a analyzovať funkcie súvisiace s riadením informačných systémov, ekonomickými a finančnými aktivitami.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia: vo Verejnom zdravotníctve, Riadení zdravotníckeho zariadenia, Systému zdravotnej starostlivosti vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v nadobudnutí vedomostí v oblasti Bezpečnosti a zdravia na pracovisku zdravotných a sociálnych služieb, Podpory zmeny v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti alebo poznaní Súčasných problémov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore verejné zdravotníctvo.

Štúdium je určené pre manažérov zdravotníckych zariadení, lekárov, zdravotníkov a vedúcich pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.

Prejsť na MPH

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M.,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Hlavné témy modulu sú:

 • Právne aspekty v zdravotníctve
 • Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia

Povinný predmety: Verejné zdravotníctvo

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími právnymi konceptmi a pojmami v zdravotníctve, ústavou, diskrimináciou, úlohou Dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, so spôsobmi pri riešení sťažností pacientov a získať prehľad o najnovších zákonoch.
 • Oboznámiť účastníkov s pojmami v oblasti organizačných stratégií, plánovania a implementácie stratégie.
 • Predstaviť typy organizačných stratégií a ich vhodnosť pre oblasť zdravotníctva. Priblížiť metodický a systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie.
 • Konfrontovať účastníkov s otázkami etiky správania sa a rozhodovania, či už pri právnych otázkach, alebo pri tvorbe stratégie zdravotníckeho zariadenia.

Hlavné témy modulu sú:

 • Zdravotná politika
 • Manažment financií vo verejnom sektore
 • Medzinárodné zdravotnícke zásady
 • Svetová zdravotnícka organizácia – politika a zásady

Povinný predmety: Zdravotná politika

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s plánmi opatreniami na dosiahnutie konkrétnych cieľov zdravotnej starostlivosti a
 • definovať vízie do budúcnosti, ktoré pomáhajú stanoviť ciele a referenčné body v krátkodobom a strednodobom horizonte.

Hlavné témy modulu sú:

 • Rovnosť a rozdielnosť v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
 • Súčasné problémy v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
 • Ochrana detí a mládeže
 • Zdravie a sociálna starostlivosť

Povinný predmety: Sociálna starostlivosť

Obsah modulu:

 • Cieľom modulu je získať znalosti, zručnosti v rôznych oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
 • Program prijíma interdisciplinárny pohľad na štúdium zdravia, ochorení a chorôb v moderných západných a rozvíjajúcich sa spoločnostiach. Štúdium sa dotýka oblasti sociológie, psychológie, sociálnej politiky a etiky.
 • Modul sa zameriava na rozvíjanie poznatkov o povahe, úlohe a účelu súčasnej starostlivosti o deti a mladých ľudí.

Konzultácie uskutočňuje akademický personál, ktorý sa aktívne venuje výskumu, poradenstvu a internacionalizácii.

Voliteľné predmety:

 • Financie pre manažérov
 • Spoločenská zodpovednosť podnikov
 • Zdravie a bezpečnosť na pracovisku zdravotných a sociálnych služieb
 • Manažment kvality v zdravotných a sociálnych službách
 • Osobný a profesionálny rozvoj
 • Manažment udržateľnosti v organizácii
 • Manažovanie kvality poskytovania služieb
 • Projektový manažment
 • Risk manažment
 • Manažovanie komunikácie
 • Manažment ľudí
 • Osobné vedenie a rozvoj manažmentu
 • Strategické plánovanie
 • Manažovanie partnerov v podnikaní
 • Rozhodovanie vo financiách pre manažérov
 • Vedenie organizačnej rovnosti a rozdielnosti
 • Manažment udržateľnosti v organizácii
 • Vedenie a manažment

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration