Mondo International Academy

MPH Verejné zdravotníctvo

Študijný program MPH Verejné zdravotníctvo ponúka študentom vzdelanie založené na kompetenciách a profesionálnom rozvoji, ktoré pripravujú absolventov na riadiace úlohy v systémoch a sieťach zdravotnej starostlivosti, v sieťach zdravotného poistenia a organizáciách dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Široké učebné osnovy poskytujú študentom základy znalostných, analytických a komunikačných zručností a základné poznatky pre prebiehajúci kariérny a profesionálny rast a vedúci rozvoj.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia: vo Verejnom zdravotníctve, Riadení zdravotníckeho zariadenia, Systému zdravotnej starostlivosti vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v nadobudnutí vedomostí v oblasti Strategického plánovania zdravotníckeho zariadenia, Finančnom riadení zdravotníckych zariadení alebo poznaní  Prevádzkového riadenia zdravotníckych zariadení.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti.

Štúdium je určené pre manažérov zdravotníckych zariadení, lekárov, zdravotníkov a vedúcich pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach.

Prejsť na: MHA

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Master of Public Health

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. LL.M.,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

Študijný program obsahuje 3 základné povinné predmety. Obsahom týchto predmetov sú tematické okruhy, ktoré sa navzájom obsahovo dopĺňajú.

Študent má možnosť rozšíriť obsahovú časť  o predmety alebo okruhy z iného odboru (napr. LL.M.) a týmto spôsobom špecializovať svoje zameranie MPH štúdia.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Počas štúdia je študent povinný vypracovať 4 eseje.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Hlavné témy modulu sú:

 • Právne aspekty v zdravotníctve
 • Etické otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • Strategické plánovanie zdravotníckeho zariadenia

Povinný predmety: Verejné zdravotníctvo

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s najdôležitejšími právnymi konceptmi a pojmami v zdravotníctve, ústavou, diskrimináciou, úlohou Dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, so spôsobmi pri riešení sťažností pacientov a získať prehľad o najnovších zákonoch.
 • Oboznámiť účastníkov s pojmami v oblasti organizačných stratégií, plánovania a implementácie stratégie.
 • Predstaviť typy organizačných stratégií a ich vhodnosť pre oblasť zdravotníctva. Priblížiť metodický a systémový prístup k určeniu efektívnej stratégie.
 • Konfrontovať účastníkov s otázkami etiky správania sa a rozhodovania, či už pri právnych otázkach, alebo pri tvorbe stratégie zdravotníckeho zariadenia.

Hlavné témy modulu sú:

 • Operačný manažment zdravotníckeho zariadenia
 • Riadenie výkonu v zdravotníckom zariadení
 • Strategické riadenie ľudských zdrojov v zdravotníckom zariadení
 • Kontrolling a plánovanie v zdravotníckych zariadeniach
 • Finančný manažment zdravotníckych zariadení
 • Ekonomika zdravotníctva a farmakoekonomika

Povinný predmety: Riadenie zdravotníckeho zariadenia

Obsah modulu:

 • Oboznámiť účastníkov s manažmentom zdravotníckeho systém a jeho vplyvmi na existenciu zdravotníckej organizácie, základnými funkciami organizácie a organizačnej štruktúry, vplyvmi zdravotníckych technológií na organizáciu aposkytovanie zdravotnej starostlivosti.
 • Predstaviť organizačnú štruktúru a modely opierajúce sa o stratégiu rozvoja organizácie, strategického plánovania a rozvoja ľudských zdrojov.
 • Znázorniť komplexný pohľad na riadenie výkonu v organizácii.
 • Oboznámiť účastníkov s kontrolingom ako systémom a súčasťou riadenia, plánovania, monitorovania činností.
 • Predostrieť potrebu správneho finančného riadenia zariadení, tokov finančných prostriedkov a ich prerozdeľovania v rámci systému zdravotníctva. Odhaliť „čierne diery“ a poskytnúť námety a možnosti efektívneho využitia prostriedkov.

Hlavné témy modulu sú:

 • Zdravotníctvo a Hippokratova prísaha
 • Porovnanie systémov zdravotnej starostlivosti dvoch krajín

Povinný predmety: Systém zdravotnej starostlivosti

Obsah modulu:

Predmet „Systém zdravotnej starostlivosti“, je postavený na komparácií systémov zdravotnej starostlivosti vybraných štátov, poukazovania na pozitívne ako aj negatívne aspekty jednotlivých systémov.

Praktická časť  štúdia – môže byť témou záverečnej práce alebo eseje:

Študenti sa na základe vlastných skúseností a naštudovania si odbornej literatúry iných štátov pokúsia vytvoriť vhodný systém zdravotnej starostlivosti, ktorý zohľadňuje ekonomickú úroveň štátu a životnú úroveň obyvateľov.

Voliteľné predmety:

 • Úvod do manažmentu zdravotného systému
 • Demografia, štatistika a epidemiológia a vplyv na riadenie zdravotníckych zariadení
 • Riadenie zmien v sektore zdravotníctva
 • Manažment ľudí a ich špecifiká v zdravotníckom zariadení
 • Manažment kvality poskytovaných služieb zdravotnej   starostlivosti
 • Plánovanie a kontrola rozpočtu

Špecializácie

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration