Mondo International Academy

MPH 

Master of Public Health

 

MPH Master of Public Health, je študijný program určený pre študentov, ktorí sa venujú praxi v oblasti zdravotníckych služieb. Úlohou programu je rozvoj manažérov zdravotnej starostlivosti, ktorí zabezpečia vedenie zdravotníckych inštitúcií a organizácií  na základe pevného záväzku k verejnému zdraviu, etike, integrite a kvalite poskytovaných služieb.

Absolventi preukážu schopnosť zavádzať inovatívne spôsoby realizovania potrieb zdravotnej starostlivosti v rôznorodej spoločnosti.

MPH Master of Public Health vzdelanie sa v zdravotníctve alebo manažmente zdravotnej starostlivosti považuje za štandardnú požiadavku pre profesionálov, ktorí chcú pracovať v tejto oblasti.

Poskytované študijné programy v tejto oblasti sú:

 • Master of Public Health (MPH) – pre profesionálov, ktorí majú záujem o vrcholové pozície v rámci štátnej správy.

Vzdelávací program MPH ponúka náhľad do systému zdravotníctva, štruktúry mechanizmu organizácie, práva a politiky. Okrem toho študenti získajú vedomosti o:

 • toku informácií medzi zdravotníckymi organizáciami
 • požiadavkách na štatistické reporty a rozhodovacích procesoch

Navyše využitím výsledkov najnovšieho vedeckého vývoja budú schopní aplikovať aktuálne teórie manažmentu a dohliadať na funkcie vzťahujúce sa na manažment informačných systémov, ekonomiky, poistenia a štatistické reportingové aktivity.

Absolventi nadobudnú vedomosti v oblasti Strategického plánovania zdravotníckeho zariadenia, Finančného riadenia zdravotníckych zariadení alebo poznaní  Prevádzkového riadenia zdravotníckych zariadení, Podpory zmeny v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti alebo poznaní Súčasných problémov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti.

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Štúdium je vhodné pre:

Absolventov VŠ s ukončeným I. alebo II. stupňom vzdelania so zameraním – zdravotníctvo

Dĺžka štúdia je 18-24 mesiacov. Študenti odovzdávajú diplomovú prácu alebo výskumný projekt na zvolenú tému z oblasti zdravotníctva.