Mondo International Academy

MSc – Master of Science

MSc – Master of Science ponúka študentom rozšírenie ich doterajších teoretických vedomostí z predchádzajúceho štúdia. Študenti nie sú povinní mať žiadne predchádzajúce pracovné skúsenosti. Počas štúdia sa budú venovať hlbšej teórií v obore, ktorý si vybrali.

Štúdium umožňuje študentom rozvíjať svoje vedomosti v konkrétnej oblasti podnikania. Osnovy sa zameriavajú na vývoj analytických a technických zručností. Študenti počas štúdia využívajú rôzne vedecké a výskumné metódy, hľadajú odpovede na hypotézy, potvrdzujú a vyvracajú stanovené hypotézy.

Dĺžka štúdia je od 12 do 24 mesiacov.

Manažérske štúdium MSc ocenia predovšetkým študenti, ktorí sa chcú venovať vedeckej a teoreticko-vedeckej činnosti a chcú hľadať odpovede na všeobecné otázky daného oboru. Tento program je vhodný pre študentov, ktorí hľadajú odpovede na širšiu problematiku trhu, alebo spoločnosti prostredníctvom teoreticko-výskumných a vedeckých metód a stanovujú si rôzne hypotézy, ktoré v priebehu teoreticko-vedeckého výskumu  a bádania chcú potvrdzovať alebo vyvrátiť. MSc je určené pre študentov, ktorí sa chcú zaoberať širšími otázkami danej problematiky.

Program je určený pre čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl bez manažérskej praxe. Absolvovaním programu získajú konkurenčnú výhodu na trhu práce.

MSc program is designed for graduates who have already gained bachelor degrees at least.

Vstupné požiadavky:

  • Absolvované ukončené stredoškolské štúdium alebo porovnateľné štúdium.

Výhody:

  • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
  • špecializácia v určitom odbore,
  • možnosť skrátenia štúdia,
  • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

  • Prezenčná forma
  • Online forma
  • Konzultačná forma
  • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z programov MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

MSc. PROGRAMY

MSc. Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

MSc. Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science