Mondo International Academy

MSc Strategické riadenie inovácií

Študijný program MSc Strategické riadenie inovácií ponúka študentom vedomosti a zručnosti dôležité pre vedenie a riadenie inovácií na operačnej a strategickej úrovni. Program je zameraný na vývoj nových produktov a služieb vo väčších organizáciách, v súkromnom a verejnom sektore a rozvíja integrujúci prístup, ktorý spája riadenie trhu, technologické a organizačné zmeny a zároveň učí, ako vytvárať hodnotu z inovácií.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní rozvíjať sa v mnohých smeroch napr.: v Projekte manažmentu inovácií, v Dizajne, tvorivosti a inovácií, Infraštruktúre, Inovácií a udržateľnosti, Správe inovácií, Novej stratégií vývoja produktov a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Zmeny klímy, rozvoja a politiky alebo Trvalo udržateľného rozvoja.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Strategického riadenia inovácií.

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

MSc program is designed for graduates who have already gained bachelor degrees at least.

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru (napr. z programov MBA).

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Zmena klímy a energetická politika

2. Inovácie a hospodársky rozvoj

3. Energetická politika a udržateľnosť

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Projekt manažmentu inovácií
 2. Dizajn, tvorivosť a inovácie
 3. Infraštruktúra, inovácia a udržateľnosť
 4. Správa inovácií
 5. Nová stratégia vývoja produktov
 6. Perspektívy, metódy a zručnosti pre manažment
 7. Veda, technika a inovácie: trhy, firmy a politiky
 8. Energetika a rozvoj

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Energetická politika a udržateľnosť
 2. Riadenie a využívanie technológií pre rozvoj
 3. Riadiace energetické prechody
 4. Inovácia pre udržateľnosť
 5. Inovácia v kreatívnej ekonomike
 6. Interkultúrna podniková komunikácia
 7. Úvod do metód štatistického výskumu
 8. Riadenie rizika
 9. Riadenie, inovácia a organizačné výkony

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Správa komplexných projektov, produktov a systémov
 2. Správa duševného vlastníctva
 3. Správa virtuálnych projektov
 4. Sieťová analýza a infografika
 5. Vytvorenie nového podniku a simulácia
 6. Kvantitatívne metódy pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 7. Strategické riadenie (Business & Management)

Ísť na MSc ZKRaP

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,