Mondo International Academy

MSc Trvalo udržateľný rozvoj

Študijný program MSc Trvalo udržateľný rozvoj zahŕňa témy týkajúce sa životného prostredia a prírodných zdrojov, zlepšenia trvalej udržateľnosti na miestnej a globálnej úrovni, technológií v oblasti životného prostredia, využívania prírodných zdrojov, vzťahov medzi systémami a spôsoby, akými možno použiť pokročilé metodológie na identifikáciu a riešenie problémov. Na záver sú absolventi uvedení do problematiky využitia moderného výskumu a metód na zlepšenie trvalo udržateľného rozvoja.

Po absolvovaní dôkladnej odbornej prípravy v základných pilieroch štúdia spočívajúcich v moduloch: Zmena klímy a energetická politika, Inovácie a hospodársky rozvoj, Energetická politika a udržateľnosť vám tento študijný program umožní sa rozvíjať v mnohých smeroch napr.: v Eco-manažérskej ekonomike, Energetike a rozvoji, Energetickej politike a udržateľnosti, Riadiacich energetických prechodoch alebo Inováciách v kreatívnej ekonomike a ďalších.

Navyše tento študijný program je možné kombinovať s inými a vytvoriť si tak vlastnú špecializáciu napríklad v obore Strategického riadenia inovácií alebo Zmeny klímy, rozvoja a politiky.

Štúdium je určené pre študentov, ktorí sa chcú venovať výskumnej práci v rámci Trvalo udržateľného rozvoja.

MSc Sustainable Development - Master of Science

MSc program is designed for graduates who have already gained bachelor degrees at least.

 

Výhody:

 • možnosť paralelného štúdia spolu s iným študijným programom napr. MBA,
 • špecializácia v určitom odbore,
 • možnosť skrátenia štúdia,
 • možnosť výberu formy štúdia.

Formy štúdia:

 • Prezenčná forma
 • Online forma
 • Konzultačná forma
 • Individuálna forma

Priebeh štúdia:

V každom študijnom programe sú 3 základné (povinné) moduly. Študent si vyberá 6 voliteľných modulov, pričom má možnosť špecializovať svoje zameranie štúdia tým, že nahradí 3 z nich troma výberovými modulmi z iného odboru.

Štúdium nie je postavené na semestrálnom systéme.

Štúdium sa končí odovzdaním záverečnej práce, pričom každá záverečná práca musí mať pozitívne hodnotenie od školiteľa a oponenta.

Povinné predmety:

1. Zmena klímy a energetická politika

2. Inovácie a hospodársky rozvoj

3. Energetická politika a udržateľnosť

Voliteľné predmety (6 modulov alebo 3 voliteľné moduly z iného študijného programu):

 1. Energetika a rozvoj
 2. Energetická politika a udržateľnosť
 3. Riadiace energetické prechody
 4. Infraštruktúra, inovácia a udržateľnosť
 5. Inovácia pre udržateľnosť
 6. Inovácia v kreatívnej ekonomike
 7. Úvod do metód štatistického výskumu
 8. Sieťová analýza a infografika

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Kvantitatívne metódy pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 2. Riadenie rizika
 3. Riadenie a využívanie technológií pre rozvoj
 4. Inovácie a hospodársky rozvoj
 5. Perspektívy, metódy a zručnosti pre vedecké, technologické a inovačné štúdie
 6. Tvorba politík a analýza politík
 7. Veda, technika a inovácie: trhy, firmy a politiky

Ďalšie voliteľné predmety

 1. Svetové ozdravenie & OSN
 2. Eco-manažérska ekonomika
 3. Manažment organizácií a Ekologické podniky
 4. Obnoviteľné zdroje I., II. a III.
 5. Udržateľný rozvoj ekonomiky I. & II.
 6. Projekt a financovanie rozvoja, mikro financovanie pre Eco projekty
 7. Projekt manažment ozdravovanie
 8. Trvalo udržateľný rozvoj: perspektívy, prax, politiky
 9. Verejná správa a manažment výkonu vôd

Špecializácie (3 predmety)

Elektronický obchod a podnikanie

MBA E-commerce and E-business - Master of Business Administration

Marketingový manažment

MBA Marketing Management - Master of Business Administration

Medzinárodný obchod

International Trade - MBA Master of Business Administration

Manažment ľudských zdrojov a realitný trh

MBA Human Resource management and real estate market

Podnikanie a manažment

MBA Business and management - Master of Business Administration

Medzinárodné podnikanie

International Business - Master of Business Administration

Podniková ekonomika

Business Economy

Trestné právo

Criminal Law - LLM Master of Law

Občianske právo

LLM Master of Law Civil Law

Obchodné právo

Business Law - LLM Master of Law

Rodinné právo

LLM Family Law - Master of Law

Právo duševného vlastníctva

LLM Intellectual property law - Master of Law

Medzinárodne právo

LLM Master of Law International Law

Finančné a daňové právo

LLM Master of Law Financial & Tax Law

Ochrana životného prostredia

LLM Enviromental Law - Water , waste, Contaminant cleanup, Chemical safety,

Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti

MHA Manažment zdravotníctva a Sociálnej starostlivosti - Master of Health Management

Verejné zdravotníctvo

MPH Verejné zdravotníctvo - MPH Public Health

Zmena klímy, rozvoj a politika

general definition of climate change is a change in the statistical properties principally its mean and spread of the climate system when considered over long periods of time, regardless of cause. Accordingly,

Strategické riadenie inovácií

MSc Strategic Innovation Management - Master of Science

Trvalo udržateľný rozvoj

MSc Sustainable Development - Master of Science

Verejná politika

MPA Master of Public Administration Public Policy

Verejná správa & Štátna správa

MPA Štátna správa a samospráva - Master of Public Administration

Medzinárodne vzťahy

MPA Medzinárodné vzťahy - Master of Public Administration