Mondo International Academy

Ph.D. Philosophy Doctor  

Ph.D. Philosophy Doctor akreditované štúdium umožňuje prehlbovať a rozvíjať vedomosti z predošlých štúdií a umožní absolventom v ďalšom pokračovaní štúdia, alebo v kariérnom raste.

Program Ph.D je flexibilným a časovo menej nenáročným štúdiom. Predstavuje vstup do akademickej obce účastníkov, ktorí si chcú svoje vedomosti ďalej rozvíjať alebo v rámci lektorskej činnosti na vysokých školách odovzdávať ďalej. Štúdium je určené záujemcom budúcim výskumným pracovníkom, ako aj odborníkom v odbore práva, politológie, ekonómie, manažmentu, sociálnej práce, zdravotníctva, ktorí potrebujú získať a rozvinúť si svoje výskumné a analytické zručnosti.

Dizertačná práca sa odovzdáva v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. V prípade, že dizertačná práca nebola písaná v anglickom jazyku musí obsahovať min. 10 strán súhrnu témy, výskumu a výsledkov v anglickom jazyku.

Po úspešnom absolvovaní štúdia bude študentovi udelený titul Ph.D. – Philosophy Doctor 

Madison International Institute & Business School owned by Madison International Institute & High School LLC (Holding)

Ph.D. Philosophy Doctor

 

Vstupné požiadavky: 

 • Absolvovaný magisterský, alebo inžiniersky študijný program.
 • Okrem všeobecných vstupných požiadaviek musíte splniť špecifické vstupné požiadavky, ktoré sú podrobne opísané pri každom programe. V rámci Ph.D. programu študenti pokračujú v odbornom zameraní, ktoré je príbuzné, alebo podobné z absolvovaného štúdia na II. stupni VŠ.

Dĺžka štúdie je 27 mesiacov – 9 rokov.

Doktorandské štúdium zahŕňa:

 • publikačnú činnosť,
 • individuálnu vedecko-výskumnú prácu doktorandského štúdia,
 • vypracovanie max. 4 odborne zameraných úloh,
 • napĺňať požiadavky obsiahnuté v študijnom pláne, zúčastňovať sa na konferenciách a seminároch a vypracovať dizertačnú prácu.

Každému študentovi bude pridelený školiteľ, ktorý dohliada a vedie študenta počas celého štúdia.

Štúdium sa ukončuje odovzdaním a obhajobou dizertačnej práce.  Viac informácií o všeobecnom prijímacom konaní nájdete tu.

AUTOMOTIVE Ph.D.

 • Ph.D Automotive Engineering

ZDRAVOTNÍCTVO 

 • Ph.D. Manažment zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 • Ph.D. Verejné zdravotníctvo

Prejsť na

DBA Doctor of business administration

PRÁVO:

 • Ph.D. Trestné právo
 • Ph.D. Pracovné právo
 • Ph.D. Občianske právo
 • Ph.D. Medzinárodné právo
 • Ph.D. Rodinné právo
 • Ph.D. Obchodné právo
 • Ph.D. Ochrana duševného vlastníctva
 • Ph.D. Ochrana životného prostredia
 • Ph.D. Finančné a daňové právo

EKONÓMIA:

 • Ph.D. Projektové riadenie
 • Ph.D. Marketingový a obchodný manažment
 • Ph.D. Ekonomika obchodu a podnikanie
 • Ph.D. Svetová ekonomika
 • Ph.D. Manažment medzinárodného obchodu
 • Ph.D. Environmentálna ekonomika trvalo udržateľného rozvoja,
 • Ph.D. Riadenie ľudských zdrojov,
 • Ph.D. Poisťovníctvo
 • Ph.D. Financie a správa auditu,
 • Ph.D. Podnikový manažment
 • Ph.D. Doprava a logistika,
 • Ph.D. Bezpečnostné inžinierstvo
 • a iné

POLITOLÓGIA:

 • Ph.D. Bezpečnostná politika
 • Ph.D. Verejná politika
 • Ph.D. Verejná správa a regionálny rozvoj
 • Ph.D. Medzinárodné vzťahy

SOCIÁLNA PRÁCA